Psaumes 107:10
ישבי חשך וצלמות אסירי עני וברזל׃
Psaumes 68:6
אלהים מושיב יחידים ביתה מוציא אסירים בכושרות אך סוררים שכנו צחיחה׃
Job 3:5
יגאלהו חשך וצלמות תשכן עליו עננה יבעתהו כמרירי יום׃
Job 10:21
בטרם אלך ולא אשוב אל ארץ חשך וצלמות׃
Job 10:22
ארץ עפתה כמו אפל צלמות ולא סדרים ותפע כמו אפל׃
Job 15:22
לא יאמין שוב מני חשך וצפו הוא אלי חרב׃
Job 15:30
לא יסור מני חשך ינקתו תיבש שלהבת ויסור ברוח פיו׃
Job 19:8
ארחי גדר ולא אעבור ועל נתיבותי חשך ישים׃
Job 33:30
להשיב נפשו מני שחת לאור באור החיים׃
Job 42:10-12
10
ויהוה שב את שבית איוב בהתפללו בעד רעהו ויסף יהוה את כל אשר לאיוב למשנה׃
11
ויבאו אליו כל אחיו וכל אחיתיו וכל ידעיו לפנים ויאכלו עמו לחם בביתו וינדו לו וינחמו אתו על כל הרעה אשר הביא יהוה עליו ויתנו לו איש קשיטה אחת ואיש נזם זהב אחד׃
12
ויהוה ברך את אחרית איוב מראשתו ויהי לו ארבעה עשר אלף צאן וששת אלפים גמלים ואלף צמד בקר ואלף אתונות׃
Esaïe 42:16
והולכתי עורים בדרך לא ידעו בנתיבות לא ידעו אדריכם אשים מחשך לפניהם לאור ומעקשים למישור אלה הדברים עשיתם ולא עזבתים׃
Esaïe 49:9
לאמר לאסורים צאו לאשר בחשך הגלו על דרכים ירעו ובכל שפיים מרעיתם׃
Esaïe 60:1-3
1
קומי אורי כי בא אורך וכבוד יהוה עליך זרח׃
2
כי הנה החשך יכסה ארץ וערפל לאמים ועליך יזרח יהוה וכבודו עליך יראה׃
3
והלכו גוים לאורך ומלכים לנגה זרחך׃
Ephésiens 5:8
כי מלפנים הייתם חשך ועתה הנכם אור באדנינו התהלכו נא כבני אור׃
1 Pierre 2:9
ואתם הנכם זרע נבחר ממלכת כהנים וגוי קדוש ועם סגלה למען תספרו תהלות הקורא אתכם מחשך אל אורו הנפלא׃
Psaumes 102:20
לשמע אנקת אסיר לפתח בני תמותה׃
Psaumes 105:19
עד עת בא דברו אמרת יהוה צרפתהו׃
Psaumes 105:20
שלח מלך ויתירהו משל עמים ויפתחהו׃
Psaumes 116:16
אנה יהוה כי אני עבדך אני עבדך בן אמתך פתחת למוסרי׃
Psaumes 146:7
עשה משפט לעשוקים נתן לחם לרעבים יהוה מתיר אסורים׃
Job 36:8
ואם אסורים בזקים ילכדון בחבלי עני׃
Esaïe 61:1
רוח אדני יהוה עלי יען משח יהוה אתי לבשר ענוים שלחני לחבש לנשברי לב לקרא לשבוים דרור ולאסורים פקח קוח׃
Jérémie 52:31-34
31
ויהי בשלשים ושבע שנה לגלות יהויכן מלך יהודה בשנים עשר חדש בעשרים וחמשה לחדש נשא אויל מרדך מלך בבל בשנת מלכתו את ראש יהויכין מלך יהודה ויצא אותו מבית הכליא׃
32
וידבר אתו טבות ויתן את כסאו ממעל לכסא מלכים אשר אתו בבבל׃
33
ושנה את בגדי כלאו ואכל לחם לפניו תמיד כל ימי חיו׃
34
וארחתו ארחת תמיד נתנה לו מאת מלך בבל דבר יום ביומו עד יום מותו כל ימי חייו׃
Zacharie 9:11
גם את בדם בריתך שלחתי אסיריך מבור אין מים בו׃
Zacharie 9:12
שובו לבצרון אסירי התקוה גם היום מגיד משנה אשיב לך׃
Actes 5:19
ויהי בלילה ויפתח מלאך יהוה את דלתי בית הכלא ויוציאם לאמר׃
Actes 5:25
ואיש אחד בא ויגד להם לאמר הנה האנשים אשר שמתם במשמר עמדים הם במקדש ומלמדים את העם׃
Actes 12:7-10
7
והנה מלאך יהוה נצב עליו ואור נגה בחדר ויספק על ירך פטרוס ויעירהו לאמר קום מהרה ויפלו מוסרותיו מעל ידיו׃
8
ויאמר אליו המלאך חגר מתניך והנעל את רגליך ויעש כן ויאמר אליו עטה מעילך ולך אחרי׃
9
ויצא וילך אחריו ולא ידע אם אמת הוא הנעשה לו על ידי המלאך כי כמראה היה בעיניו׃
10
ויעברו דרך המשמרת הראשונה והשניה ויבאו עד שער הברזל אשר יצאו בו העירה ויפתח השער לפניהם מאליו ויצאו החוצה וילכו מהלך רחוב אחד והמלאך סר מעליו פתאם׃
Actes 16:26-40
26
ופתאם היה רעש גדול עד אשר זעו מוסדות בית הכלא וכרגע נפתחו כל הדלתות ומוסרות כלם נתקו׃
27
ושומר האסורים נעור משנתו ויהי כראתו את דלתות המשמר נפתחות וישלף חרבו ויבקש לאבד את עצמו בחשבו כי ברחו האסורים׃
28
ויקרא פולוס בקול גדול לאמר אל תעש לך מאומה רע כי פה אנחנו כלנו׃
29
וישאל נרות וידלג פנימה והוא מרעיד ויפל לרגלי פולוס וסילא׃
30
ויוציאם החוצה ויאמר אדני מה עלי לעשות למען אושע׃
31
ויאמרו האמן באדון ישוע המשיח ותושע אתה וביתך׃
32
ויגידו לו את דבר יהוה ולכל אשר בביתו׃
33
ויקחם בלילה בשעה ההיא וירחץ את חבורתיהם וימהר להטבל הוא וכל אשר לו׃
34
ויעלם אל ביתו וישם שלחן לפניהם ויגל עם כל ביתו על היותו מאמין באלהים׃
35
ובחית הבקר שלחו השרים את השוטרים לאמר שלח את האנשים ההם׃
36
ויגד שמר האסורים לפולוס את הדברים האלה לאמר שלחו השרים לפטר אתכם ועתה צאו ולכו בשלום׃
37
ויאמר פולוס אליהם הכה הכונו נגד כל העם בלא דין ומשפט ואנחנו אנשים רומיים וישליכו אתנו במשמר ועתה נסתר יגרשונו אל נא כי אם יבאו המה ויוציאונו׃
38
ויגידו השטרים לשרים את הדברים האלה ויהי כשמעם כי רומיים הם וייראו׃
39
ויבאו ויחלו פניהם ויוציאום וישאלו מהם לצאת מן העיר׃
40
ויצאו מן המשמר ויבאו אל בית לודיא ויראו את האחים ויזהירום וילכו לדרכם׃