Psaumes 105:8
זכר לעולם בריתו דבר צוה לאלף דור׃
Lévitique 26:40-42
40
והתודו את עונם ואת עון אבתם במעלם אשר מעלו בי ואף אשר הלכו עמי בקרי׃
41
אף אני אלך עמם בקרי והבאתי אתם בארץ איביהם או אז יכנע לבבם הערל ואז ירצו את עונם׃
42
וזכרתי את בריתי יעקוב ואף את בריתי יצחק ואף את בריתי אברהם אזכר והארץ אזכר׃
2 Rois 13:23
ויחן יהוה אתם וירחמם ויפן אליהם למען בריתו את אברהם יצחק ויעקב ולא אבה השחיתם ולא השליכם מעל פניו עד עתה׃
Luc 1:71
ישועה מאיבינו ומיד כל שנאינו׃
Luc 1:72
לעשות חסד עם אבותינו ולזכר את ברית קדשו׃
Psaumes 90:13
שובה יהוה עד מתי והנחם על עבדיך׃
Psaumes 135:14
כי ידין יהוה עמו ועל עבדיו יתנחם׃
Exode 32:14
וינחם יהוה על הרעה אשר דבר לעשות לעמו׃
Deutéronome 32:36
כי ידין יהוה עמו ועל עבדיו יתנחם כי יראה כי אזלת יד ואפס עצור ועזוב׃
Juges 2:18
וכי הקים יהוה להם שפטים והיה יהוה עם השפט והושיעם מיד איביהם כל ימי השופט כי ינחם יהוה מנאקתם מפני לחציהם ודחקיהם׃
2 Samuel 24:16
וישלח ידו המלאך ירושלם לשחתה וינחם יהוה אל הרעה ויאמר למלאך המשחית בעם רב עתה הרף ידך ומלאך יהוה היה עם גרן האורנה היבסי׃
Osée 11:8
איך אתנך אפרים אמגנך ישראל איך אתנך כאדמה אשימך כצבאים נהפך עלי לבי יחד נכמרו נחומי׃
Amos 7:3
נחם יהוה על זאת לא תהיה אמר יהוה׃
Amos 7:6
נחם יהוה על זאת גם היא לא תהיה אמר אדני יהוה׃
Psaumes 51:1
למנצח מזמור לדוד בבוא אליו נתן הנביא כאשר בא אל בת שבע חנני אלהים כחסדך כרב רחמיך מחה פשעי׃
Psaumes 69:16
ענני יהוה כי טוב חסדך כרב רחמיך פנה אלי׃
Esaïe 63:7
חסדי יהוה אזכיר תהלת יהוה כעל כל אשר גמלנו יהוה ורב טוב לבית ישראל אשר גמלם כרחמיו וכרב חסדיו׃
Lamentations 3:32
כי אם הוגה ורחם כרב חסדו׃