Psaumes 89:17
כי תפארת עזמו אתה וברצנך תרים קרננו׃
Jérémie 2:11
ההימיר גוי אלהים והמה לא אלהים ועמי המיר כבודו בלוא יועיל׃
Romains 1:22
ובאמרם חכמים אנחנו היו לכסילים׃
Romains 1:23
וימירו את כבוד האלהים אשר איננו נפסד בדמות צלם אדם הנפסד צלם כל עוף והולך על ארבע ורמש האדמה׃
Exode 20:4
לא תעשה לך פסל וכל תמונה אשר בשמים ממעל ואשר בארץ מתחת ואשר במים מתחת לארץ׃
Exode 20:5
לא תשתחוה להם ולא תעבדם כי אנכי יהוה אלהיך אל קנא פקד עון אבת על בנים על שלשים ועל רבעים לשנאי׃
Esaïe 40:18-25
18
ואל מי תדמיון אל ומה דמות תערכו לו׃
19
הפסל נסך חרש וצרף בזהב ירקענו ורתקות כסף צורף׃
20
המסכן תרומה עץ לא ירקב יבחר חרש חכם יבקש לו להכין פסל לא ימוט׃
21
הלוא תדעו הלוא תשמעו הלוא הגד מראש לכם הלוא הבינתם מוסדות הארץ׃
22
הישב על חוג הארץ וישביה כחגבים הנוטה כדק שמים וימתחם כאהל לשבת׃
23
הנותן רוזנים לאין שפטי ארץ כתהו עשה׃
24
אף בל נטעו אף בל זרעו אף בל שרש בארץ גזעם וגם נשף בהם ויבשו וסערה כקש תשאם׃
25
ואל מי תדמיוני ואשוה יאמר קדוש׃