Psaumes 78:53
וינחם לבטח ולא פחדו ואת אויביהם כסה הים׃
Exode 14:13
ויאמר משה אל העם אל תיראו התיצבו וראו את ישועת יהוה אשר יעשה לכם היום כי אשר ראיתם את מצרים היום לא תסיפו לראתם עוד עד עולם׃
Exode 14:27
ויט משה את ידו על הים וישב הים לפנות בקר לאיתנו ומצרים נסים לקראתו וינער יהוה את מצרים בתוך הים׃
Exode 14:28
וישבו המים ויכסו את הרכב ואת הפרשים לכל חיל פרעה הבאים אחריהם בים לא נשאר בהם עד אחד׃
Exode 15:5
תהמת יכסימו ירדו במצולת כמו אבן׃
Exode 15:10
נשפת ברוחך כסמו ים צללו כעופרת במים אדירים׃
Exode 15:19
כי בא סוס פרעה ברכבו ובפרשיו בים וישב יהוה עלהם את מי הים ובני ישראל הלכו ביבשה בתוך הים׃