Psaumes 37:18-24
18
יודע יהוה ימי תמימם ונחלתם לעולם תהיה׃
19
לא יבשו בעת רעה ובימי רעבון ישבעו׃
20
כי רשעים יאבדו ואיבי יהוה כיקר כרים כלו בעשן כלו׃
21
לוה רשע ולא ישלם וצדיק חונן ונותן׃
22
כי מברכיו יירשו ארץ ומקלליו יכרתו׃
23
מיהוה מצעדי גבר כוננו ודרכו יחפץ׃
24
כי יפל לא יוטל כי יהוה סומך ידו׃
Psaumes 139:1
למנצח לדוד מזמור יהוה חקרתני ותדע׃
Psaumes 139:2
אתה ידעת שבתי וקומי בנתה לרעי מרחוק׃
Psaumes 142:3
בהתעטף עלי רוחי ואתה ידעת נתיבתי בארח זו אהלך טמנו פח לי׃
Job 23:10
כי ידע דרך עמדי בחנני כזהב אצא׃
Nahoum 1:7
טוב יהוה למעוז ביום צרה וידע חסי בו׃
Jean 10:14
אני הרעה הטוב וידעתי את אשר לי ונודעתי לאשר לי׃
Jean 10:27
צאני תשמענה את קולי ואני ידעתין ואחרי תלכנה׃
2 Timothée 2:19
אך איתן הוא יסוד האלהים וזה חותמו ידע יהוה את אשר לו ועוד יסור מעול כל הקורא את שם המשיח׃
Psaumes 112:10
רשע יראה וכעס שניו יחרק ונמס תאות רשעים תאבד׃
Psaumes 146:9
יהוה שמר את גרים יתום ואלמנה יעודד ודרך רשעים יעות׃
Proverbes 14:12
יש דרך ישר לפני איש ואחריתה דרכי מות׃
Proverbes 15:9
תועבת יהוה דרך רשע ומרדף צדקה יאהב׃
Matthieu 7:13
באו בפתח הצר כי רחב הפתח ומרוח הדרך המביא לאבדון ורבים אשר יבאו בו׃
2 Pierre 2:12
והמה כבהמות הסכלות הנולדות כחק טבעם ללכד ולשחת יאבדו באבוד נפשם יען חרפו את אשר לא הבינו וישאו גמול עולתם׃