Job 14:9
מריח מים יפרח ועשה קציר כמו נטע׃
Esaïe 44:4
וצמחו בבין חציר כערבים על יבלי מים׃
Jérémie 17:8
והיה כעץ שתול על מים ועל יובל ישלח שרשיו ולא ירא כי יבא חם והיה עלהו רענן ובשנת בצרת לא ידאג ולא ימיש מעשות פרי׃
Ezechiel 17:8
אל שדה טוב אל מים רבים היא שתולה לעשות ענף ולשאת פרי להיות לגפן אדרת׃
Ezechiel 19:10
אמך כגפן בדמך על מים שתולה פריה וענפה היתה ממים רבים׃
Ezechiel 47:12
ועל הנחל יעלה על שפתו מזה ומזה כל עץ מאכל לא יבול עלהו ולא יתם פריו לחדשיו יבכר כי מימיו מן המקדש המה יוצאים והיו פריו למאכל ועלהו לתרופה׃
Apocalypse 22:2
ובתוך רחוב העיר ואל שפת הנחל מזה ומזה עץ חיים עשה פרי שנים עשר כי מדי חדש בחדשו יתן את פריו ועלה העץ לתרופת הגוים׃
Psaumes 92:14
עוד ינובון בשיבה דשנים ורעננים יהיו׃
Matthieu 21:34
ויהי בהגיע עת האסיף וישלח עבדיו אל הכרמים לקחת את פריו׃
Matthieu 21:41
ויאמרו אליו ירע לרעים ויאבדם ואת הכרם יתן לכרמים אחרים אשר ישיבו לו את הפרי בעתו׃
Esaïe 27:11
ביבש קצירה תשברנה נשים באות מאירות אותה כי לא עם בינות הוא על כן לא ירחמנו עשהו ויצרו לא יחננו׃
Matthieu 13:6
ויהי כזרח השמש ויצרב וייבש כי לא היה לו שרש׃
Matthieu 21:19
וירא תאנה אחת על הדרך ויקרב אליה ולא מצא בה מאומה מלבד העלים ויאמר אליה מעתה לא יהיה ממך פרי עד עולם ותיבש התאנה פתאם׃
Jean 15:6
איש אשר לא יעמד בי השלך כשריג החוצה וייבש וילקטום וישליכום אל תוך האש והיה לבער׃
Jude 1:12
הלא צורי מכשול המה בסעודתיכם של אהבה ובקלות ראש יאכלו וישתו עמכם ורעים את נפשם עננים הם בבלי מים הנדפים מפני רוח עצי חרף באין פרי אשר מתו פעמים ונעקרו׃
Psaumes 128:2
יגיע כפיך כי תאכל אשריך וטוב לך׃
Psaumes 129:8
ולא אמרו העברים ברכת יהוה אליכם ברכנו אתכם בשם יהוה׃
Génèse 39:3
וירא אדניו כי יהוה אתו וכל אשר הוא עשה יהוה מצליח בידו׃
Génèse 39:23
אין שר בית הסהר ראה את כל מאומה בידו באשר יהוה אתו ואשר הוא עשה יהוה מצליח׃
Josué 1:7
רק חזק ואמץ מאד לשמר לעשות ככל התורה אשר צוך משה עבדי אל תסור ממנו ימין ושמאול למען תשכיל בכל אשר תלך׃
Josué 1:8
לא ימוש ספר התורה הזה מפיך והגית בו יומם ולילה למען תשמר לעשות ככל הכתוב בו כי אז תצליח את דרכך ואז תשכיל׃
1 Chroniques 22:11
עתה בני יהי יהוה עמך והצלחת ובנית בית יהוה אלהיך כאשר דבר עליך׃
2 Chroniques 31:21
ובכל מעשה אשר החל בעבודת בית האלהים ובתורה ובמצוה לדרש לאלהיו בכל לבבו עשה והצליח׃
2 Chroniques 32:23
ורבים מביאים מנחה ליהוה לירושלם ומגדנות ליחזקיהו מלך יהודה וינשא לעיני כל הגוים מאחרי כן׃
Esaïe 3:10
אמרו צדיק כי טוב כי פרי מעלליהם יאכלו׃