Job 38:31
התקשר מעדנות כימה או משכות כסיל תפתח׃
Job 38:32-41
32
התציא מזרות בעתו ועיש על בניה תנחם׃
33
הידעת חקות שמים אם תשים משטרו בארץ׃
34
התרים לעב קולך ושפעת מים תכסך׃
35
התשלח ברקים וילכו ויאמרו לך הננו׃
36
מי שת בטחות חכמה או מי נתן לשכוי בינה׃
37
מי יספר שחקים בחכמה ונבלי שמים מי ישכיב׃
38
בצקת עפר למוצק ורגבים ידבקו׃
39
התצוד ללביא טרף וחית כפירים תמלא׃
40
כי ישחו במעונות ישבו בסכה למו ארב׃
41
מי יכין לערב צידו כי ילדו אל אל ישועו יתעו לבלי אכל׃
Génèse 1:16
ויעש אלהים את שני המארת הגדלים את המאור הגדל לממשלת היום ואת המאור הקטן לממשלת הלילה ואת הכוכבים׃
Psaumes 147:4
מונה מספר לכוכבים לכלם שמות יקרא׃
Amos 5:8
עשה כימה וכסיל והפך לבקר צלמות ויום לילה החשיך הקורא למי הים וישפכם על פני הארץ יהוה שמו׃
Psaumes 104:3
המקרה במים עליותיו השם עבים רכובו המהלך על כנפי רוח׃
Psaumes 104:13
משקה הרים מעליותיו מפרי מעשיך תשבע הארץ׃
Actes 28:13
משם סבנו ונבא אל רגיון ובנשב רוח דרומית ביום המחרת באנו ביום השני אל פוטיולי׃