Esaïe 2:19
ובאו במערות צרים ובמחלות עפר מפני פחד יהוה ומהדר גאונו בקומו לערץ הארץ׃
Esaïe 2:21
לבוא בנקרות הצרים ובסעפי הסלעים מפני פחד יהוה ומהדר גאונו בקומו לערץ הארץ׃
Esaïe 13:13
על כן שמים ארגיז ותרעש הארץ ממקומה בעברת יהוה צבאות וביום חרון אפו׃
Esaïe 13:14
והיה כצבי מדח וכצאן ואין מקבץ איש אל עמו יפנו ואיש אל ארצו ינוסו׃
Esaïe 24:1
הנה יהוה בוקק הארץ ובולקה ועוה פניה והפיץ ישביה׃
Esaïe 24:19
רעה התרעעה הארץ פור התפוררה ארץ מוט התמוטטה ארץ׃
Esaïe 24:20
נוע תנוע ארץ כשכור והתנודדה כמלונה וכבד עליה פשעה ונפלה ולא תסיף קום׃
Aggée 2:6
כי כה אמר יהוה צבאות עוד אחת מעט היא ואני מרעיש את השמים ואת הארץ ואת הים ואת החרבה׃
Aggée 2:21
אמר אל זרבבל פחת יהודה לאמר אני מרעיש את השמים ואת הארץ׃
Hébreux 12:26
אשר קולו הרעיש אז את הארץ ועתה זה הבטיח לאמר עוד אחת ואני מרעיש לא לבד את הארץ כי גם את השמים׃
Apocalypse 20:11
וארא כסא לבן וגדול ואת הישב עליו אשר מפניו נסו ארץ ושמים ולא נמצא להם מקום׃
Job 26:11
עמודי שמים ירופפו ויתמהו מגערתו׃
Job 38:4-7
4
איפה היית ביסדי ארץ הגד אם ידעת בינה׃
5
מי שם ממדיה כי תדע או מי נטה עליה קו׃
6
על מה אדניה הטבעו או מי ירה אבן פנתה׃
7
ברן יחד כוכבי בקר ויריעו כל בני אלהים׃
1 Samuel 2:8
מקים מעפר דל מאשפת ירים אביון להושיב עם נדיבים וכסא כבוד ינחלם כי ליהוה מצקי ארץ וישת עליהם תבל׃
Psaumes 75:3
נמגים ארץ וכל ישביה אנכי תכנתי עמודיה סלה׃
Psaumes 114:7
מלפני אדון חולי ארץ מלפני אלוה יעקב׃
Jérémie 4:24
ראיתי ההרים והנה רעשים וכל הגבעות התקלקלו׃
Joël 2:10
לפניו רגזה ארץ רעשו שמים שמש וירח קדרו וכוכבים אספו נגהם׃