Job 33:12
הן זאת לא צדקת אענך כי ירבה אלוה מאנוש׃
Job 35:5-7
5
הבט שמים וראה ושור שחקים גבהו ממך׃
6
אם חטאת מה תפעל בו ורבו פשעיך מה תעשה לו׃
7
אם צדקת מה תתן לו או מה מידך יקח׃
Nombres 23:19
לא איש אל ויכזב ובן אדם ויתנחם ההוא אמר ולא יעשה ודבר ולא יקימנה׃
1 Samuel 16:7
ויאמר יהוה אל שמואל אל תבט אל מראהו ואל גבה קומתו כי מאסתיהו כי לא אשר יראה האדם כי האדם יראה לעינים ויהוה יראה ללבב׃
Ecclesiaste 6:10
מה שהיה כבר נקרא שמו ונודע אשר הוא אדם ולא יוכל לדין עם שהתקיף ממנו׃
Esaïe 45:9
הוי רב את יצרו חרש את חרשי אדמה היאמר חמר ליצרו מה תעשה ופעלך אין ידים לו׃
Jérémie 49:19
הנה כאריה יעלה מגאון הירדן אל נוה איתן כי ארגיעה אריצנו מעליה ומי בחור אליה אפקד כי מי כמוני ומי יעידני ומי זה רעה אשר יעמד לפני׃
Romains 9:20
אמנם בן אדם מי אתה אשר תריב את האלהים היאמר יצר ליצרו למה ככה עשיתני׃
1 Jean 3:20
כי אם לבבנו ירשיע אתנו האלהים נשגב הוא מלבבנו וידע את כל׃
Job 13:18-23
18
הנה נא ערכתי משפט ידעתי כי אני אצדק׃
19
מי הוא יריב עמדי כי עתה אחריש ואגוע׃
20
אך שתים אל תעש עמדי אז מפניך לא אסתר׃
21
כפך מעלי הרחק ואמתך אל תבעתני׃
22
וקרא ואנכי אענה או אדבר והשיבני׃
23
כמה לי עונות וחטאות פשעי וחטאתי הדיעני׃
Job 23:3-7
3
מי יתן ידעתי ואמצאהו אבוא עד תכונתו׃
4
אערכה לפניו משפט ופי אמלא תוכחות׃
5
אדעה מלים יענני ואבינה מה יאמר לי׃
6
הברב כח יריב עמדי לא אך הוא ישם בי׃
7
שם ישר נוכח עמו ואפלטה לנצח משפטי׃
Psaumes 143:2
ואל תבוא במשפט את עבדך כי לא יצדק לפניך כל חי׃