Job 7:6
ימי קלו מני ארג ויכלו באפס תקוה׃
Job 7:7
זכר כי רוח חיי לא תשוב עיני לראות טוב׃
Ester 8:14
הרצים רכבי הרכש האחשתרנים יצאו מבהלים ודחופים בדבר המלך והדת נתנה בשושן הבירה׃
Psaumes 39:5
הנה טפחות נתתה ימי וחלדי כאין נגדך אך כל הבל כל אדם נצב סלה׃
Psaumes 39:11
בתוכחות על עון יסרת איש ותמס כעש חמודו אך הבל כל אדם סלה׃
Psaumes 89:47
זכר אני מה חלד על מה שוא בראת כל בני אדם׃
Psaumes 90:9
כי כל ימינו פנו בעברתך כלינו שנינו כמו הגה׃
Psaumes 90:10
ימי שנותינו בהם שבעים שנה ואם בגבורת שמונים שנה ורהבם עמל ואון כי גז חיש ונעפה׃
Jacques 4:14
ולא תדעו מה ילד יום מחר כי מה חייכם עשן הם אשר נראה כמעט רגע ואחר כלה וילך׃