Job 12:6-10
6
ישליו אהלים לשדדים ובטחות למרגיזי אל לאשר הביא אלוה בידו׃
7
ואולם שאל נא בהמות ותרך ועוף השמים ויגד לך׃
8
או שיח לארץ ותרך ויספרו לך דגי הים׃
9
מי לא ידע בכל אלה כי יד יהוה עשתה זאת׃
10
אשר בידו נפש כל חי ורוח כל בשר איש׃
Job 21:7-15
7
מדוע רשעים יחיו עתקו גם גברו חיל׃
8
זרעם נכון לפניהם עמם וצאצאיהם לעיניהם׃
9
בתיהם שלום מפחד ולא שבט אלוה עליהם׃
10
שורו עבר ולא יגעל תפלט פרתו ולא תשכל׃
11
ישלחו כצאן עויליהם וילדיהם ירקדון׃
12
ישאו כתף וכנור וישמחו לקול עוגב׃
13
יבלו בטוב ימיהם וברגע שאול יחתו׃
14
ויאמרו לאל סור ממנו ודעת דרכיך לא חפצנו׃
15
מה שדי כי נעבדנו ומה נועיל כי נפגע בו׃
Psaumes 17:14
ממתים ידך יהוה ממתים מחלד חלקם בחיים וצפינך תמלא בטנם ישבעו בנים והניחו יתרם לעולליהם׃
Psaumes 73:3-7
3
כי קנאתי בהוללים שלום רשעים אראה׃
4
כי אין חרצבות למותם ובריא אולם׃
5
בעמל אנוש אינמו ועם אדם לא ינגעו׃
6
לכן ענקתמו גאוה יעטף שית חמס למו׃
7
יצא מחלב עינמו עברו משכיות לבב׃
Jérémie 12:1
צדיק אתה יהוה כי אריב אליך אך משפטים אדבר אותך מדוע דרך רשעים צלחה שלו כל בגדי בגד׃
Jérémie 12:2
נטעתם גם שרשו ילכו גם עשו פרי קרוב אתה בפיהם ורחוק מכליותיהם׃
Daniel 4:17
בגזרת עירין פתגמא ומאמר קדישין שאלתא עד דברת די ינדעון חייא די שליט עליא במלכות אנושא ולמן די יצבא יתננה ושפל אנשים יקים עליה׃
Daniel 5:18-21
18
אנתה מלכא אלהא עליא מלכותא ורבותא ויקרא והדרה יהב לנבכדנצר אבוך׃
19
ומן רבותא די יהב לה כל עממיא אמיא ולשניא הוו זאעין ודחלין מן קדמוהי די הוה צבא הוא קטל ודי הוה צבא הוה מחא ודי הוה צבא הוה מרים ודי הוה צבא הוה משפיל׃
20
וכדי רם לבבה ורוחה תקפת להזדה הנחת מן כרסא מלכותה ויקרה העדיו מנה׃
21
ומן בני אנשא טריד ולבבה עם חיותא שוי ועם ערדיא מדורה עשבא כתורין יטעמונה ומטל שמיא גשמה יצטבע עד די ידע די שליט אלהא עליא במלכות אנשא ולמן די יצבה יהקים עליה׃
Daniel 7:7-28
7
באתר דנה חזה הוית בחזוי ליליא וארו חיוה רביעיה דחילה ואימתני ותקיפא יתירא ושנין די פרזל לה רברבן אכלה ומדקה ושארא ברגליה רפסה והיא משניה מן כל חיותא די קדמיה וקרנין עשר לה׃
8
משתכל הוית בקרניא ואלו קרן אחרי זעירה סלקת ביניהון ותלת מן קרניא קדמיתא אתעקרו מן קדמיה ואלו עינין כעיני אנשא בקרנא דא ופם ממלל רברבן׃
9
חזה הוית עד די כרסון רמיו ועתיק יומין יתב לבושה כתלג חור ושער ראשה כעמר נקא כרסיה שביבין די נור גלגלוהי נור דלק׃
10
נהר די נור נגד ונפק מן קדמוהי אלף אלפים ישמשונה ורבו רבון קדמוהי יקומון דינא יתב וספרין פתיחו׃
11
חזה הוית באדין מן קל מליא רברבתא די קרנא ממללה חזה הוית עד די קטילת חיותא והובד גשמה ויהיבת ליקדת אשא׃
12
ושאר חיותא העדיו שלטנהון וארכה בחיין יהיבת להון עד זמן ועדן׃
13
חזה הוית בחזוי ליליא וארו עם ענני שמיא כבר אנש אתה הוה ועד עתיק יומיא מטה וקדמוהי הקרבוהי׃
14
ולה יהיב שלטן ויקר ומלכו וכל עממיא אמיא ולשניא לה יפלחון שלטנה שלטן עלם די לא יעדה ומלכותה די לא תתחבל׃
15
אתכרית רוחי אנה דניאל בגוא נדנה וחזוי ראשי יבהלנני׃
16
קרבת על חד מן קאמיא ויציבא אבעא מנה על כל דנה ואמר לי ופשר מליא יהודענני׃
17
אלין חיותא רברבתא די אנין ארבע ארבעה מלכין יקומון מן ארעא׃
18
ויקבלון מלכותא קדישי עליונין ויחסנון מלכותא עד עלמא ועד עלם עלמיא׃
19
אדין צבית ליצבא על חיותא רביעיתא די הות שניה מן כלהון דחילה יתירה שניה די פרזל וטפריה די נחש אכלה מדקה ושארא ברגליה רפסה׃
20
ועל קרניא עשר די בראשה ואחרי די סלקת ונפלו מן קדמיה תלת וקרנא דכן ועינין לה ופם ממלל רברבן וחזוה רב מן חברתה׃
21
חזה הוית וקרנא דכן עבדה קרב עם קדישין ויכלה להון׃
22
עד די אתה עתיק יומיא ודינא יהב לקדישי עליונין וזמנא מטה ומלכותא החסנו קדישין׃
23
כן אמר חיותא רביעיתא מלכו רביעיא תהוא בארעא די תשנא מן כל מלכותא ותאכל כל ארעא ותדושנה ותדקנה׃
24
וקרניא עשר מנה מלכותה עשרה מלכין יקמון ואחרן יקום אחריהון והוא ישנא מן קדמיא ותלתה מלכין יהשפל׃
25
ומלין לצד עליא ימלל ולקדישי עליונין יבלא ויסבר להשניה זמנין ודת ויתיהבון בידה עד עדן ועדנין ופלג עדן׃
26
ודינא יתב ושלטנה יהעדון להשמדה ולהובדה עד סופא׃
27
ומלכותה ושלטנא ורבותא די מלכות תחות כל שמיא יהיבת לעם קדישי עליונין מלכותה מלכות עלם וכל שלטניא לה יפלחון וישתמעון׃
28
עד כה סופא די מלתא אנה דניאל שגיא רעיוני יבהלנני וזיוי ישתנון עלי ומלתא בלבי נטרת׃
Habaquq 1:14-17
14
ותעשה אדם כדגי הים כרמש לא משל בו׃
15
כלה בחכה העלה יגרהו בחרמו ויאספהו במכמרתו על כן ישמח ויגיל׃
16
על כן יזבח לחרמו ויקטר למכמרתו כי בהמה שמן חלקו ומאכלו בראה׃
17
העל כן יריק חרמו ותמיד להרג גוים לא יחמול׃
2 Samuel 15:30
ודוד עלה במעלה הזיתים עלה ובוכה וראש לו חפוי והוא הלך יחף וכל העם אשר אתו חפו איש ראשו ועלו עלה ובכה׃
2 Samuel 19:4
והמלך לאט את פניו ויזעק המלך קול גדול בני אבשלום אבשלום בני בני׃
Ester 6:12
וישב מרדכי אל שער המלך והמן נדחף אל ביתו אבל וחפוי ראש׃
Ester 7:8
והמלך שב מגנת הביתן אל בית משתה היין והמן נפל על המטה אשר אסתר עליה ויאמר המלך הגם לכבוש את המלכה עמי בבית הדבר יצא מפי המלך ופני המן חפו׃
Jérémie 14:4
בעבור האדמה חתה כי לא היה גשם בארץ בשו אכרים חפו ראשם׃
Job 24:25
ואם לא אפו מי יכזיבני וישם לאל מלתי׃
Job 32:2
ויחר אף אליהוא בן ברכאל הבוזי ממשפחת רם באיוב חרה אפו על צדקו נפשו מאלהים׃