Job 9:2
אמנם ידעתי כי כן ומה יצדק אנוש עם אל׃
Job 4:17
האנוש מאלוה יצדק אם מעשהו יטהר גבר׃
Job 32:1
וישבתו שלשת האנשים האלה מענות את איוב כי הוא צדיק בעיניו׃
Job 32:2
ויחר אף אליהוא בן ברכאל הבוזי ממשפחת רם באיוב חרה אפו על צדקו נפשו מאלהים׃
Psaumes 130:3
אם עונות תשמר יה אדני מי יעמד׃
Psaumes 143:2
ואל תבוא במשפט את עבדך כי לא יצדק לפניך כל חי׃
Luc 10:29
והוא חפץ להצטדק ויאמר אל ישוע ומי הוא רעי׃
Luc 16:15
ויאמר אליהם אתם הם המצטדקים לפני האדם ואלהים יודע את לבבכם כי הגבה באדם תועבה הוא לפני האלהים׃
Job 15:5
כי יאלף עונך פיך ותבחר לשון ערומים׃
Job 15:6
ירשיעך פיך ולא אני ושפתיך יענו בך׃
Job 34:35
איוב לא בדעת ידבר ודבריו לא בהשכיל׃
Job 35:16
ואיוב הבל יפצה פיהו בבלי דעת מלין יכבר׃
Proverbes 10:19
ברב דברים לא יחדל פשע וחשך שפתיו משכיל׃
Esaïe 6:5
ואמר אוי לי כי נדמיתי כי איש טמא שפתים אנכי ובתוך עם טמא שפתים אנכי יושב כי את המלך יהוה צבאות ראו עיני׃
Matthieu 12:36
ואני אמר לכם כל מלה בטלה אשר ידברו בני האדם יתנו עליה חשבון ביום הדין׃
Matthieu 12:37
כי מדבריך תצדק ומדבריך תחיב׃
Jacques 3:2
כי כלנו מרבים להכשל ואשר לא יכשל בדבור הוא איש תמים וביכלתו לשום רסן גם לכל גופו׃
Job 1:1
איש היה בארץ עוץ איוב שמו והיה האיש ההוא תם וישר וירא אלהים וסר מרע׃
Philippiens 3:12-15
12
לא כאלו השגתי כבר או כאלו השלמתי אבל ארדף אולי אשיג כאשר גם השיגני המשיח ישוע׃
13
אחי אינני חשב כי כבר השגתי אך אחת דברתי כי שכח אני את אשר מאחרי ואשתטח אל אשר לפני׃
14
וארדף את מטרת שכר הנצחון אשר הוא בקריאה של מעלה מאת האלהים במשיח ישוע׃
15
לכן מי שהוא שלם בנו כן יחשב ואם תחשבו מחשבה אחרת גם זאת יגלה לכם האלהים׃
Job 33:8-13
8
אך אמרת באזני וקול מלין אשמע׃
9
זך אני בלי פשע חף אנכי ולא עון לי׃
10
הן תנואות עלי ימצא יחשבני לאויב לו׃
11
ישם בסד רגלי ישמר כל ארחתי׃
12
הן זאת לא צדקת אענך כי ירבה אלוה מאנוש׃
13
מדוע אליו ריבות כי כל דבריו לא יענה׃
Proverbes 17:20
עקש לב לא ימצא טוב ונהפך בלשונו יפול ברעה׃
1 Timothée 6:5
וכוחי הבל של אנשים נשחתי דעת ומחסרי אמת השמים את החסידות לדבר בצע סור מאנשים כאלה׃