Job 9:4
חכם לבב ואמיץ כח מי הקשה אליו וישלם׃
Job 36:17-19
17
ודין רשע מלאת דין ומשפט יתמכו׃
18
כי חמה פן יסיתך בספק ורב כפר אל יטך׃
19
היערך שועך לא בצר וכל מאמצי כח׃
Job 40:9
ואם זרוע כאל לך ובקול כמהו תרעם׃
Job 40:10
עדה נא גאון וגבה והוד והדר תלבש׃
Psaumes 62:11
אחת דבר אלהים שתים זו שמעתי כי עז לאלהים׃
Matthieu 6:13
ואל תביאנו לידי נסיון כי אם חלצנו מן הרע כי לך הממלכה והגבורה והתפארת לעולמי עולמים אמן׃
1 Corinthiens 1:25
יען כי סכלות האל חכמה היא מאדם וחלשת האל חזקה היא מאדם׃
1 Corinthiens 10:22
הנעז להקניא את אדנינו הכי חזקים אנחנו ממנו׃
Job 9:32
כי לא איש כמני אעננו נבוא יחדו במשפט׃
Job 9:33
לא יש בינינו מוכיח ישת ידו על שנינו׃
Job 31:35
מי יתן לי שמע לי הן תוי שדי יענני וספר כתב איש ריבי׃
Job 33:5-7
5
אם תוכל השיבני ערכה לפני התיצבה׃
6
הן אני כפיך לאל מחמר קרצתי גם אני׃
7
הנה אמתי לא תבעתך ואכפי עליך לא יכבד׃