Psaumes 18:6
בצר לי אקרא יהוה ואל אלהי אשוע ישמע מהיכלו קולי ושועתי לפניו תבוא באזניו׃
Psaumes 66:18-20
18
און אם ראיתי בלבי לא ישמע אדני׃
19
אכן שמע אלהים הקשיב בקול תפלתי׃
20
ברוך אלהים אשר לא הסיר תפלתי וחסדו מאתי׃
Psaumes 116:1
אהבתי כי ישמע יהוה את קולי תחנוני׃
Psaumes 116:2
כי הטה אזנו לי ובימי אקרא׃
Job 29:24
אשחק אלהם לא יאמינו ואור פני לא יפילון׃
Exode 6:9
וידבר משה כן אל בני ישראל ולא שמעו אל משה מקצר רוח ומעבדה קשה׃
Juges 6:13
ויאמר אליו גדעון בי אדני ויש יהוה עמנו ולמה מצאתנו כל זאת ואיה כל נפלאתיו אשר ספרו לנו אבותינו לאמר הלא ממצרים העלנו יהוה ועתה נטשנו יהוה ויתננו בכף מדין׃
Psaumes 126:1
שיר המעלות בשוב יהוה את שיבת ציון היינו כחלמים׃
Luc 24:41
והם עוד לא האמינו משמחה ותמהו ויאמר אליהם היש לכם פה דבר אכל׃
Actes 12:14-16
14
ותכר את קול פטרוס ומשמחתה לא פתחה לו אם דלת השער ותרץ הביתה ותגד להם כי פטרוס עמד על השער׃
15
ויאמרו אליה משגעת את והיא מתאמצת כי כן הוא ויאמרו מלאכו הוא׃
16
ופטרוס הרבה לדפק ויפתחו ויראהו וישתוממו׃