Job 10:15
אם רשעתי אללי לי וצדקתי לא אשא ראשי שבע קלון וראה עניי׃
1 Corinthiens 4:4
כי אינני יודע בנפשי רע ובכל זאת לא אצדק כי הדן אתי הוא יהוה׃
Job 5:8
אולם אני אדרש אל אל ואל אלהים אשים דברתי׃
Job 8:5
אם אתה תשחר אל אל ואל שדי תתחנן׃
Job 10:2
אמר אל אלוה אל תרשיעני הודיעני על מה תריבני׃
Job 22:27
תעתיר אליו וישמעך ונדריך תשלם׃
Job 34:31
כי אל אל האמר נשאתי לא אחבל׃
Job 34:32
בלעדי אחזה אתה הרני אם עול פעלתי לא אסיף׃
1 Rois 8:38
כל תפלה כל תחנה אשר תהיה לכל האדם לכל עמך ישראל אשר ידעון איש נגע לבבו ופרש כפיו אל הבית הזה׃
1 Rois 8:39
ואתה תשמע השמים מכון שבתך וסלחת ועשית ונתת לאיש ככל דרכיו אשר תדע את לבבו כי אתה ידעת לבדך את לבב כל בני האדם׃
2 Chroniques 33:13
ויתפלל אליו ויעתר לו וישמע תחנתו וישיבהו ירושלם למלכותו וידע מנשה כי יהוה הוא האלהים׃
Jérémie 31:9
בבכי יבאו ובתחנונים אובילם אוליכם אל נחלי מים בדרך ישר לא יכשלו בה כי הייתי לישראל לאב ואפרים בכרי הוא׃
Daniel 9:3
ואתנה את פני אל אדני האלהים לבקש תפלה ותחנונים בצום ושק ואפר׃
Daniel 9:18
הטה אלהי אזנך ושמע פקחה עיניך וראה שממתינו והעיר אשר נקרא שמך עליה כי לא על צדקתינו אנחנו מפילים תחנונינו לפניך כי על רחמיך הרבים׃
Job 23:7
שם ישר נוכח עמו ואפלטה לנצח משפטי׃
1 Pierre 2:23
אשר שמע חרפתו ולא השיב נענה ולא גער כי אם מסר דינו לשפט צדק ואת חטאתנו הוא נשא בגויתו על העץ׃