Job 4:19
אף שכני בתי חמר אשר בעפר יסודם ידכאום לפני עש׃
Job 25:6
אף כי אנוש רמה ובן אדם תולעה׃
1 Rois 8:27
כי האמנם ישב אלהים על הארץ הנה השמים ושמי השמים לא יכלכלוך אף כי הבית הזה אשר בניתי׃
Job 11:4
ותאמר זך לקחי ובר הייתי בעיניך׃
Job 11:5
ואולם מי יתן אלוה דבר ויפתח שפתיו עמך׃
Job 23:4
אערכה לפניו משפט ופי אמלא תוכחות׃
Job 23:7
שם ישר נוכח עמו ואפלטה לנצח משפטי׃
Job 33:5
אם תוכל השיבני ערכה לפני התיצבה׃