Job 23:13
והוא באחד ומי ישיבנו ונפשו אותה ויעש׃
Job 34:29
והוא ישקט ומי ירשע ויסתר פנים ומי ישורנו ועל גוי ועל אדם יחד׃
Daniel 4:35
וכל דארי ארעא כלה חשיבין וכמצביה עבד בחיל שמיא ודארי ארעא ולא איתי די ימחא בידה ויאמר לה מה עבדת׃
Ephésiens 1:11
אשר גם לקחנו בו נחלתנו אנחנו המיעדים לה מאז במחשבת פעל הכל כעצת חפצו׃
Job 11:10
אם יחלף ויסגיר ויקהיל ומי ישיבנו׃
Job 33:13
מדוע אליו ריבות כי כל דבריו לא יענה׃
Esaïe 45:9
הוי רב את יצרו חרש את חרשי אדמה היאמר חמר ליצרו מה תעשה ופעלך אין ידים לו׃
Jérémie 18:6
הכיוצר הזה לא אוכל לעשות לכם בית ישראל נאם יהוה הנה כחמר ביד היוצר כן אתם בידי בית ישראל׃
Matthieu 11:26
הן אבי כי כן היה רצון לפניך׃
Matthieu 20:15
הלא אוכל לעשות בשלי כרצוני האם תרע עינך על אשר טוב אנכי׃
Romains 9:18-20
18
ויוצא מזה כי את אשר יחפץ יחננו ואת אשר יחפץ יקשהו׃
19
וכי תאמר אלי מדוע יוכיח עוד נגד רצונו מי יתיצב׃
20
אמנם בן אדם מי אתה אשר תריב את האלהים היאמר יצר ליצרו למה ככה עשיתני׃
Romains 11:34
כי מי תכן את רוח יהוה ואיש עצתו יודיענו׃