Job 4:17
האנוש מאלוה יצדק אם מעשהו יטהר גבר׃
Job 14:3
אף על זה פקחת עינך ואתי תביא במשפט עמך׃
Job 14:4
מי יתן טהור מטמא לא אחד׃
Job 25:4
ומה יצדק אנוש עם אל ומה יזכה ילוד אשה׃
Job 32:2
ויחר אף אליהוא בן ברכאל הבוזי ממשפחת רם באיוב חרה אפו על צדקו נפשו מאלהים׃
Job 33:9
זך אני בלי פשע חף אנכי ולא עון לי׃
Job 34:5
כי אמר איוב צדקתי ואל הסיר משפטי׃
1 Rois 8:46
כי יחטאו לך כי אין אדם אשר לא יחטא ואנפת בם ונתתם לפני אויב ושבום שביהם אל ארץ האויב רחוקה או קרובה׃
Psaumes 130:3
אם עונות תשמר יה אדני מי יעמד׃
Psaumes 143:2
ואל תבוא במשפט את עבדך כי לא יצדק לפניך כל חי׃
Romains 3:20
יען אשר ממעשי התורה לא יצדק לפניו כל בשר כי על ידי התורה דעת החטא׃