Job 9:10
עשה גדלות עד אין חקר ונפלאות עד אין מספר׃
Job 11:7-9
7
החקר אלוה תמצא אם עד תכלית שדי תמצא׃
8
גבהי שמים מה תפעל עמקה משאול מה תדע׃
9
ארכה מארץ מדה ורחבה מני ים׃
Job 37:5
ירעם אל בקולו נפלאות עשה גדלות ולא נדע׃
Psaumes 40:5
רבות עשית אתה יהוה אלהי נפלאתיך ומחשבתיך אלינו אין ערך אליך אגידה ואדברה עצמו מספר׃
Psaumes 72:18
ברוך יהוה אלהים אלהי ישראל עשה נפלאות לבדו׃
Psaumes 86:10
כי גדול אתה ועשה נפלאות אתה אלהים לבדך׃
Romains 11:33
מה עמק עשר חכמת אלהים ועשר דעתו משפטיו מי יחקר ודרכיו מי ימצא׃
Esaïe 40:28
הלוא ידעת אם לא שמעת אלהי עולם יהוה בורא קצות הארץ לא ייעף ולא ייגע אין חקר לתבונתו׃
Job 26:5-14
5
הרפאים יחוללו מתחת מים ושכניהם׃
6
ערום שאול נגדו ואין כסות לאבדון׃
7
נטה צפון על תהו תלה ארץ על בלי מה׃
8
צרר מים בעביו ולא נבקע ענן תחתם׃
9
מאחז פני כסה פרשז עליו עננו׃
10
חק חג על פני מים עד תכלית אור עם חשך׃
11
עמודי שמים ירופפו ויתמהו מגערתו׃
12
בכחו רגע הים ובתובנתו מחץ רהב׃
13
ברוחו שמים שפרה חללה ידו נחש בריח׃
14
הן אלה קצות דרכו ומה שמץ דבר נשמע בו ורעם גבורתו מי יתבונן׃
Psaumes 40:5
רבות עשית אתה יהוה אלהי נפלאתיך ומחשבתיך אלינו אין ערך אליך אגידה ואדברה עצמו מספר׃
Psaumes 139:18
אספרם מחול ירבון הקיצתי ועודי עמך׃