Job 14:1
אדם ילוד אשה קצר ימים ושבע רגז׃
Génèse 3:17-19
17
ולאדם אמר כי שמעת לקול אשתך ותאכל מן העץ אשר צויתיך לאמר לא תאכל ממנו ארורה האדמה בעבורך בעצבון תאכלנה כל ימי חייך׃
18
וקוץ ודרדר תצמיח לך ואכלת את עשב השדה׃
19
בזעת אפיך תאכל לחם עד שובך אל האדמה כי ממנה לקחת כי עפר אתה ואל עפר תשוב׃
Psaumes 90:8
שת עונתינו לנגדך עלמנו למאור פניך׃
Psaumes 90:9
כי כל ימינו פנו בעברתך כלינו שנינו כמו הגה׃
1 Corinthiens 10:13
עדין לא בא עליכם נסיון אחר בלתי אם נסיון בני אדם כי נאמן הוא האלהים אשר לא יניח לנסות אתכם למעלה מיכלתכם כי אם יתן עם הנסיון גם תוצאתיו כדי שתוכלו שאת׃
Ecclesiaste 1:8
כל הדברים יגעים לא יוכל איש לדבר לא תשבע עין לראות ולא תמלא אזן משמע׃
Ecclesiaste 2:22
כי מה הוה לאדם בכל עמלו וברעיון לבו שהוא עמל תחת השמש׃
Ecclesiaste 5:15-17
15
כאשר יצא מבטן אמו ערום ישוב ללכת כשבא ומאומה לא ישא בעמלו שילך בידו׃
16
וגם זה רעה חולה כל עמת שבא כן ילך ומה יתרון לו שיעמל לרוח׃
17
גם כל ימיו בחשך יאכל וכעס הרבה וחליו וקצף׃