Job 18:6
אור חשך באהלו ונרו עליו ידעך׃
Job 18:15
תשכון באהלו מבלי לו יזרה על נוהו גפרית׃
Job 18:21
אך אלה משכנות עול וזה מקום לא ידע אל׃
Job 21:7-9
7
מדוע רשעים יחיו עתקו גם גברו חיל׃
8
זרעם נכון לפניהם עמם וצאצאיהם לעיניהם׃
9
בתיהם שלום מפחד ולא שבט אלוה עליהם׃
1 Samuel 30:3
ויבא דוד ואנשיו אל העיר והנה שרופה באש ונשיהם ובניהם ובנתיהם נשבו׃
Esaïe 4:5
וברא יהוה על כל מכון הר ציון ועל מקראה ענן יומם ועשן ונגה אש להבה לילה כי על כל כבוד חפה׃
Esaïe 4:6
וסכה תהיה לצל יומם מחרב ולמחסה ולמסתור מזרם וממטר׃
Psaumes 25:13
נפשו בטוב תלין וזרעו יירש ארץ׃
Deutéronome 28:6
ברוך אתה בבאך וברוך אתה בצאתך׃
Psaumes 91:10
לא תאנה אליך רעה ונגע לא יקרב באהלך׃
Psaumes 121:7
יהוה ישמרך מכל רע ישמר את נפשך׃
Psaumes 121:8
יהוה ישמר צאתך ובואך מעתה ועד עולם׃
Psaumes 107:4
תעו במדבר בישימון דרך עיר מושב לא מצאו׃
Psaumes 107:40
שפך בוז על נדיבים ויתעם בתהו לא דרך׃