Deutéronome 32:39
ראו עתה כי אני אני הוא ואין אלהים עמדי אני אמית ואחיה מחצתי ואני ארפא ואין מידי מציל׃
1 Samuel 2:6
יהוה ממית ומחיה מוריד שאול ויעל׃
Psaumes 147:3
הרפא לשבורי לב ומחבש לעצבותם׃
Esaïe 30:26
והיה אור הלבנה כאור החמה ואור החמה יהיה שבעתים כאור שבעת הימים ביום חבש יהוה את שבר עמו ומחץ מכתו ירפא׃