2 Samuel 15:31
ודוד הגיד לאמר אחיתפל בקשרים עם אבשלום ויאמר דוד סכל נא את עצת אחיתפל יהוה׃
2 Samuel 15:34
ואם העיר תשוב ואמרת לאבשלום עבדך אני המלך אהיה עבד אביך ואני מאז ועתה ואני עבדך והפרתה לי את עצת אחיתפל׃
2 Samuel 17:23
ואחיתפל ראה כי לא נעשתה עצתו ויחבש את החמור ויקם וילך אל ביתו אל עירו ויצו אל ביתו ויחנק וימת ויקבר בקבר אביו׃
Ester 6:4-11
4
ויאמר המלך מי בחצר והמן בא לחצר בית המלך החיצונה לאמר למלך לתלות את מרדכי על העץ אשר הכין לו׃
5
ויאמרו נערי המלך אליו הנה המן עמד בחצר ויאמר המלך יבוא׃
6
ויבוא המן ויאמר לו המלך מה לעשות באיש אשר המלך חפץ ביקרו ויאמר המן בלבו למי יחפץ המלך לעשות יקר יותר ממני׃
7
ויאמר המן אל המלך איש אשר המלך חפץ ביקרו׃
8
יביאו לבוש מלכות אשר לבש בו המלך וסוס אשר רכב עליו המלך ואשר נתן כתר מלכות בראשו׃
9
ונתון הלבוש והסוס על יד איש משרי המלך הפרתמים והלבישו את האיש אשר המלך חפץ ביקרו והרכיבהו על הסוס ברחוב העיר וקראו לפניו ככה יעשה לאיש אשר המלך חפץ ביקרו׃
10
ויאמר המלך להמן מהר קח את הלבוש ואת הסוס כאשר דברת ועשה כן למרדכי היהודי היושב בשער המלך אל תפל דבר מכל אשר דברת׃
11
ויקח המן את הלבוש ואת הסוס וילבש את מרדכי וירכיבהו ברחוב העיר ויקרא לפניו ככה יעשה לאיש אשר המלך חפץ ביקרו׃
Ester 7:10
ויתלו את המן על העץ אשר הכין למרדכי וחמת המלך שככה׃
Ester 9:25
ובבאה לפני המלך אמר עם הספר ישוב מחשבתו הרעה אשר חשב על היהודים על ראשו ותלו אתו ואת בניו על העץ׃
Psaumes 7:15
בור כרה ויחפרהו ויפל בשחת יפעל׃
Psaumes 7:16
ישוב עמלו בראשו ועל קדקדו חמסו ירד׃
Psaumes 9:15
טבעו גוים בשחת עשו ברשת זו טמנו נלכדה רגלם׃
Psaumes 9:16
נודע יהוה משפט עשה בפעל כפיו נוקש רשע הגיון סלה׃
Psaumes 35:7
כי חנם טמנו לי שחת רשתם חנם חפרו לנפשי׃
Psaumes 35:8
תבואהו שואה לא ידע ורשתו אשר טמן תלכדו בשואה יפל בה׃
Luc 1:51
גבורות עשה בזרעו פזר גאים במזמות לבבם׃
1 Corinthiens 1:19
כי כן כתוב אאבד חכמת חכמים ובינת נבונים אסתיר׃
1 Corinthiens 1:20
איה חכם איה ספר איה דרש העולם הזה הלא סכל האלהים את חכמת העולם הזה׃
Psaumes 18:26
עם נבר תתברר ועם עקש תתפתל׃
Proverbes 3:32
כי תועבת יהוה נלוז ואת ישרים סודו׃