Job 15:8-10
8
הבסוד אלוה תשמע ותגרע אליך חכמה׃
9
מה ידעת ולא נדע תבין ולא עמנו הוא׃
10
גם שב גם ישיש בנו כביר מאביך ימים׃
Job 15:15-10
Esaïe 41:1
החרישו אלי איים ולאמים יחליפו כח יגשו אז ידברו יחדו למשפט נקרבה׃
Esaïe 41:21-23
21
קרבו ריבכם יאמר יהוה הגישו עצמותיכם יאמר מלך יעקב׃
22
יגישו ויגידו לנו את אשר תקרינה הראשנות מה הנה הגידו ונשימה לבנו ונדעה אחריתן או הבאות השמיענו׃
23
הגידו האתיות לאחור ונדעה כי אלהים אתם אף תיטיבו ותרעו ונשתעה ונרא יחדו׃
Hébreux 12:1
לכן גם אנחנו אשר ענן עדים רב כזה סבב אתנו נשליכה ממנו כל טרח והחטא המקיף עלינו ונרוצה בתוחלת את המרוצה הערוכה לפנינו׃
Job 4:18
הן בעבדיו לא יאמין ובמלאכיו ישים תהלה׃
Job 15:15
הן בקדשו לא יאמין ושמים לא זכו בעיניו׃
Deutéronome 33:2
ויאמר יהוה מסיני בא וזרח משעיר למו הופיע מהר פארן ואתה מרבבת קדש מימינו אש דת למו׃
Deutéronome 33:3
אף חבב עמים כל קדשיו בידך והם תכו לרגלך ישא מדברתיך׃
Psaumes 16:3
לקדושים אשר בארץ המה ואדירי כל חפצי בם׃
Psaumes 106:16
ויקנאו למשה במחנה לאהרן קדוש יהוה׃
Ephésiens 1:1
פולוס שליח ישוע המשיח ברצון אלהים אל הקדשים הנמצאים באפסוס ומאמינים במשיח ישוע׃