2 Chroniques 16:9
כי יהוה עיניו משטטות בכל הארץ להתחזק עם לבבם שלם אליו נסכלת על זאת כי מעתה יש עמך מלחמות׃
Psaumes 33:18
הנה עין יהוה אל יראיו למיחלים לחסדו׃
Psaumes 34:15
עיני יהוה אל צדיקים ואזניו אל שועתם׃
Sophonie 3:17
יהוה אלהיך בקרבך גבור יושיע ישיש עליך בשמחה יחריש באהבתו יגיל עליך ברנה׃
1 Pierre 3:12
כי עיני יהוה אל צדיקים ואזניו אל שועתם ופני יהוה בעשי רע׃
Job 1:3
ויהי מקנהו שבעת אלפי צאן ושלשת אלפי גמלים וחמש מאות צמד בקר וחמש מאות אתונות ועבדה רבה מאד ויהי האיש ההוא גדול מכל בני קדם׃
Job 42:12
ויהוה ברך את אחרית איוב מראשתו ויהי לו ארבעה עשר אלף צאן וששת אלפים גמלים ואלף צמד בקר ואלף אתונות׃
Génèse 23:6
שמענו אדני נשיא אלהים אתה בתוכנו במבחר קברינו קבר את מתך איש ממנו את קברו לא יכלה ממך מקבר מתך׃
Génèse 41:40
אתה תהיה על ביתי ועל פיך ישק כל עמי רק הכסא אגדל ממך׃
1 Samuel 2:8
מקים מעפר דל מאשפת ירים אביון להושיב עם נדיבים וכסא כבוד ינחלם כי ליהוה מצקי ארץ וישת עליהם תבל׃
Ester 10:3
כי מרדכי היהודי משנה למלך אחשורוש וגדול ליהודים ורצוי לרב אחיו דרש טוב לעמו ודבר שלום לכל זרעו׃
Psaumes 78:70-72
70
ויבחר בדוד עבדו ויקחהו ממכלאת צאן׃
71
מאחר עלות הביאו לרעות ביעקב עמו ובישראל נחלתו׃
72
וירעם כתם לבבו ובתבונות כפיו ינחם׃
Psaumes 113:7
מקימי מעפר דל מאשפת ירים אביון׃
Psaumes 113:8
להושיבי עם נדיבים עם נדיבי עמו׃
2 Samuel 7:13-16
13
הוא יבנה בית לשמי וכננתי את כסא ממלכתו עד עולם׃
14
אני אהיה לו לאב והוא יהיה לי לבן אשר בהעותו והכחתיו בשבט אנשים ובנגעי בני אדם׃
15
וחסדי לא יסור ממנו כאשר הסרתי מעם שאול אשר הסרתי מלפניך׃
16
ונאמן ביתך וממלכתך עד עולם לפניך כסאך יהיה נכון עד עולם׃
Psaumes 112:7-10
7
משמועה רעה לא יירא נכון לבו בטח ביהוה׃
8
סמוך לבו לא יירא עד אשר יראה בצריו׃
9
פזר נתן לאביונים צדקתו עמדת לעד קרנו תרום בכבוד׃
10
רשע יראה וכעס שניו יחרק ונמס תאות רשעים תאבד׃
2 Thessaloniciens 3:3
אבל נאמן הוא האדון אשר יחזק אתכם וישמרכם מן הרע׃