Job 10:3
הטוב לך כי תעשק כי תמאס יגיע כפיך ועל עצת רשעים הופעת׃
Job 31:13
אם אמאס משפט עבדי ואמתי ברבם עמדי׃
Psaumes 22:24
כי לא בזה ולא שקץ ענות עני ולא הסתיר פניו ממנו ובשועו אליו שמע׃
Psaumes 138:6
כי רם יהוה ושפל יראה וגבה ממרחק יידע׃
Job 9:14
אף כי אנכי אעננו אבחרה דברי עמו׃
Job 9:19
אם לכח אמיץ הנה ואם למשפט מי יועידני׃
Job 12:13-16
13
עמו חכמה וגבורה לו עצה ותבונה׃
14
הן יהרוס ולא יבנה יסגר על איש ולא יפתח׃
15
הן יעצר במים ויבשו וישלחם ויהפכו ארץ׃
16
עמו עז ותושיה לו שגג ומשגה׃
Job 26:12-14
12
בכחו רגע הים ובתובנתו מחץ רהב׃
13
ברוחו שמים שפרה חללה ידו נחש בריח׃
14
הן אלה קצות דרכו ומה שמץ דבר נשמע בו ורעם גבורתו מי יתבונן׃
Job 37:23
שדי לא מצאנהו שגיא כח ומשפט ורב צדקה לא יענה׃
Psaumes 99:4
ועז מלך משפט אהב אתה כוננת מישרים משפט וצדקה ביעקב אתה עשית׃
Psaumes 147:5
גדול אדונינו ורב כח לתבונתו אין מספר׃
Jérémie 10:12
עשה ארץ בכחו מכין תבל בחכמתו ובתבונתו נטה שמים׃
Jérémie 32:19
גדל העצה ורב העליליה אשר עיניך פקחות על כל דרכי בני אדם לתת לאיש כדרכיו וכפרי מעלליו׃
1 Corinthiens 1:24-28
24
אבל למקראים הן מיהודים הן מיונים את המשיח אשר הוא גבורת אלהים וחכמת אלהים׃
25
יען כי סכלות האל חכמה היא מאדם וחלשת האל חזקה היא מאדם׃
26
כי ראו נא אחי את קריאתכם שלא רבים המה החכמים לפי הבשר לא רבים השליטים ולא רבים החרים׃
27
כי אם בסכל שבעולם בחר האל למען ביש את החכמים ובחלוש שבעולם בחר האל למען ביש את החזק׃
28
ובדלת העולם בחר האל ובנמאס ובאשר כאין למען בטל את אשר ישנו׃