Job 22:21
הסכן נא עמו ושלם בהם תבואתך טובה׃
Deutéronome 4:30
בצר לך ומצאוך כל הדברים האלה באחרית הימים ושבת עד יהוה אלהיך ושמעת בקלו׃
Jérémie 7:23
כי אם את הדבר הזה צויתי אותם לאמר שמעו בקולי והייתי לכם לאלהים ואתם תהיו לי לעם והלכתם בכל הדרך אשר אצוה אתכם למען ייטב לכם׃
Jérémie 26:13
ועתה היטיבו דרכיכם ומעלליכם ושמעו בקול יהוה אלהיכם וינחם יהוה אל הרעה אשר דבר עליכם׃
Romains 6:17
אבל תודת לאלהים כי הייתם עבדי החטא ואחר שמעתם בכל לבבכם אל תכונת הלקח אשר נמסרתם לו׃
Hébreux 11:8
באמונה שמע אברהם כאשר נקרא ללכת אל הארץ אשר יירשנה ויצא ולא ידע אנה יבוא׃
Job 11:13-19
13
אם אתה הכינות לבך ופרשת אליו כפך׃
14
אם און בידך הרחיקהו ואל תשכן באהליך עולה׃
15
כי אז תשא פניך ממום והיית מצק ולא תירא׃
16
כי אתה עמל תשכח כמים עברו תזכר׃
17
ומצהרים יקום חלד תעפה כבקר תהיה׃
18
ובטחת כי יש תקוה וחפרת לבטח תשכב׃
19
ורבצת ואין מחריד וחלו פניך רבים׃
Job 21:11
ישלחו כצאן עויליהם וילדיהם ירקדון׃
Job 22:23
אם תשוב עד שדי תבנה תרחיק עולה מאהלך׃
Job 42:12
ויהוה ברך את אחרית איוב מראשתו ויהי לו ארבעה עשר אלף צאן וששת אלפים גמלים ואלף צמד בקר ואלף אתונות׃
Ecclesiaste 9:2
הכל כאשר לכל מקרה אחד לצדיק ולרשע לטוב ולטהור ולטמא ולזבח ולאשר איננו זבח כטוב כחטא הנשבע כאשר שבועה ירא׃
Ecclesiaste 9:3
זה רע בכל אשר נעשה תחת השמש כי מקרה אחד לכל וגם לב בני האדם מלא רע והוללות בלבבם בחייהם ואחריו אל המתים׃
Jacques 5:5
התעדנתם בארץ והתענגתם והשמנתם את לבכם כמו ליום טבחה׃
Apocalypse 18:7
כאשר התרוממה והתענגה כן תנו לה חבל ואבל כי אמרה התרוממה והתענגה כן תנו לה חבל ואבל כי אמרה בלבבה אני ישבתי מלכה ולא אהיה אלמנה ואבל לא אראה׃