Job 9:22
אחת היא על כן אמרתי תם ורשע הוא מכלה׃
Job 9:23
אם שוט ימית פתאם למסת נקים ילעג׃
Job 9:30
אם התרחצתי במו שלג והזכותי בבר כפי׃
Job 9:31
אז בשחת תטבלני ותעבוני שלמותי׃
Job 21:14-16
14
ויאמרו לאל סור ממנו ודעת דרכיך לא חפצנו׃
15
מה שדי כי נעבדנו ומה נועיל כי נפגע בו׃
16
הן לא בידם טובם עצת רשעים רחקה מני׃
Job 21:30-16
Job 22:17
האמרים לאל סור ממנו ומה יפעל שדי למו׃
Job 35:3
כי תאמר מה יסכן לך מה אעיל מחטאתי׃
Malachie 3:14
אמרתם שוא עבד אלהים ומה בצע כי שמרנו משמרתו וכי הלכנו קדרנית מפני יהוה צבאות׃
Job 27:10
אם על שדי יתענג יקרא אלוה בכל עת׃
Psaumes 37:4
והתענג על יהוה ויתן לך משאלת לבך׃