Job 34:2
שמעו חכמים מלי וידעים האזינו לי׃
Job 34:4
משפט נבחרה לנו נדעה בינינו מה טוב׃
Job 34:10
לכן אנשי לבב שמעו לי חללה לאל מרשע ושדי מעול׃
Job 34:16
ואם בינה שמעה זאת האזינה לקול מלי׃
1 Corinthiens 10:15
כמו אל נבונים מדבר אנכי ושפטו אתם את אשר אמר׃