Job 10:2
אמר אל אלוה אל תרשיעני הודיעני על מה תריבני׃
Psaumes 19:12
שגיאות מי יבין מנסתרות נקני׃
Psaumes 25:4
דרכיך יהוה הודיעני ארחותיך למדני׃
Psaumes 25:5
הדריכני באמתך ולמדני כי אתה אלהי ישעי אותך קויתי כל היום׃
Psaumes 32:8
אשכילך ואורך בדרך זו תלך איעצה עליך עיני׃
Psaumes 139:23
חקרני אל ודע לבבי בחנני ודע שרעפי׃
Psaumes 139:24
וראה אם דרך עצב בי ונחני בדרך עולם׃
Psaumes 143:8-10
8
השמיעני בבקר חסדך כי בך בטחתי הודיעני דרך זו אלך כי אליך נשאתי נפשי׃
9
הצילני מאיבי יהוה אליך כסתי׃
10
למדני לעשות רצונך כי אתה אלוהי רוחך טובה תנחני בארץ מישור׃
Proverbes 28:13
מכסה פשעיו לא יצליח ומודה ועזב ירחם׃
Luc 3:8-14
8
לכן עשו פרי הראוי לתשובה ואל תדמו בנפשכם לאמר אברהם הוא אבינו כי אני אמר לכם כי מן האבנים האלה יכל האלהים להקים בנים לאברהם׃
9
וכבר הושם הגרזן על שרש העצים והנה כל עץ אשר איננו עשה פרי טוב יגדע והשלך באש׃
10
וישאלהו המון העם לאמר מה אפוא נעשה׃
11
ויען ויאמר אליהם מי אשר לו כתנות שתים הוא יחלק לאשר אין לו ומי אשר לו מזון ככה יעשה גם הוא׃
12
ויבאו גם מוכסים להטבל ויאמרו אליו רבי מה נעשה׃
13
ויאמר אליהם אל תגבו יותר מחקכם׃
14
וישאלהו גם אנשי הצבא לאמר ואנחנו מה נעשה ויאמר אליהם איש אל תזעזעו ואל תלשינו איש ויהי די לכם בשכרכם׃
Ephésiens 4:22
אשר תסורו מדרכיכם הראשנים ותפשטו את האדם הישן הנשחת בתאות התרמית׃
Ephésiens 4:25-28
25
על כן הסירו מכם את השקר ודברו אמת איש את רעהו כי אברים כלנו יחד איש לאיש׃
26
רגזו ואל תחטאו אל תשקע החמה על רגזכם׃
27
גם לא תתנו מקום לשטן׃
28
מי שגנב אל יסף לגנב כי אם ייגע ובידיו יעשה את הטוב למען יהיה לו לתת לאיש מחסור׃