Job 29:1-3
1
ויסף איוב שאת משלו ויאמר׃
2
מי יתנני כירחי קדם כימי אלוה ישמרני׃
3
בהלו נרו עלי ראשי לאורו אלך חשך׃
2 Samuel 7:1
ויהי כי ישב המלך בביתו ויהוה הניח לו מסביב מכל איביו׃
Esaïe 14:3-8
3
והיה ביום הניח יהוה לך מעצבך ומרגזך ומן העבדה הקשה אשר עבד בך׃
4
ונשאת המשל הזה על מלך בבל ואמרת איך שבת נגש שבתה מדהבה׃
5
שבר יהוה מטה רשעים שבט משלים׃
6
מכה עמים בעברה מכת בלתי סרה רדה באף גוים מרדף בלי חשך׃
7
נחה שקטה כל הארץ פצחו רנה׃
8
גם ברושים שמחו לך ארזי לבנון מאז שכבת לא יעלה הכרת עלינו׃
Esaïe 26:3
יצר סמוך תצר שלום שלום כי בך בטוח׃
Esaïe 32:17
והיה מעשה הצדקה שלום ועבדת הצדקה השקט ובטח עד עולם׃
Jean 14:27
שלום אניח לכם את שלומי אתן לכם לא כאשר יתן העולם אנכי נתן לכם אל יבהל לבבכם ואל יחת׃
Romains 8:31-34
31
ועתה מה נאמר על זאת אם האלהים לנו מי יריב אתנו׃
32
אשר על בנו יחידו לא חס כי אם נתנו בעד כלנו הלא גם יתן לנו עמו את הכל׃
33
מי יענה בבחירי אלהים הן אלהים הוא המצדיק׃
34
ומי הוא יאשימם הן המשיח אשר מת וביותר אשר נעור מעם המתים הוא לימין האלהים והוא יפגיע בעדנו׃
Philippiens 4:7
ושלום אלהים הנשגב מכל שכל ינצר את לבבכם ואת מחשבותיכם במשיח ישוע׃
Job 23:8
הן קדם אהלך ואיננו ואחור ולא אבין לו׃
Job 23:9
שמאול בעשתו ולא אחז יעטף ימין ולא אראה׃
Psaumes 13:1
למנצח מזמור לדוד עד אנה יהוה תשכחני נצח עד אנה תסתיר את פניך ממני׃
Psaumes 27:9
אל תסתר פניך ממני אל תט באף עבדך עזרתי היית אל תטשני ואל תעזבני אלהי ישעי׃
Psaumes 30:7
יהוה ברצונך העמדתה להררי עז הסתרת פניך הייתי נבהל׃
Psaumes 143:7
מהר ענני יהוה כלתה רוחי אל תסתר פניך ממני ונמשלתי עם ירדי בור׃
Job 12:14
הן יהרוס ולא יבנה יסגר על איש ולא יפתח׃
Job 23:13
והוא באחד ומי ישיבנו ונפשו אותה ויעש׃
2 Rois 18:9-12
9
ויהי בשנה הרביעית למלך חזקיהו היא השנה השביעית להושע בן אלה מלך ישראל עלה שלמנאסר מלך אשור על שמרון ויצר עליה׃
10
וילכדה מקצה שלש שנים בשנת שש לחזקיה היא שנת תשע להושע מלך ישראל נלכדה שמרון׃
11
ויגל מלך אשור את ישראל אשורה וינחם בחלח ובחבור נהר גוזן וערי מדי׃
12
על אשר לא שמעו בקול יהוה אלהיהם ויעברו את בריתו את כל אשר צוה משה עבד יהוה ולא שמעו ולא עשו׃
2 Chroniques 36:14-17
14
גם כל שרי הכהנים והעם הרבו למעול מעל ככל תעבות הגוים ויטמאו את בית יהוה אשר הקדיש בירושלם׃
15
וישלח יהוה אלהי אבותיהם עליהם ביד מלאכיו השכם ושלוח כי חמל על עמו ועל מעונו׃
16
ויהיו מלעבים במלאכי האלהים ובוזים דבריו ומתעתעים בנבאיו עד עלות חמת יהוה בעמו עד לאין מרפא׃
17
ויעל עליהם את מלך כשדיים ויהרג בחוריהם בחרב בבית מקדשם ולא חמל על בחור ובתולה זקן וישש הכל נתן בידו׃
Jérémie 27:8
והיה הגוי והממלכה אשר לא יעבדו אתו את נבוכדנאצר מלך בבל ואת אשר לא יתן את צוארו בעל מלך בבל בחרב וברעב ובדבר אפקד על הגוי ההוא נאם יהוה עד תמי אתם בידו׃