Psaumes 33:15
היצר יחד לבם המבין אל כל מעשיהם׃
Esaïe 66:18
ואנכי מעשיהם ומחשבתיהם באה לקבץ את כל הגוים והלשנות ובאו וראו את כבודי׃
Osée 7:2
ובל יאמרו ללבבם כל רעתם זכרתי עתה סבבום מעלליהם נגד פני היו׃
Amos 8:7
נשבע יהוה בגאון יעקב אם אשכח לנצח כל מעשיהם׃
Apocalypse 20:12
וארא את המתים הקטנים עם הגדלים עמדים לפני הכסא וספרים נפתחים ויפתח ספר אחר אשר הוא ספר החיים וישפטו המתים על פי הכתוב בספרים כמעשיהם׃
Job 34:20
רגע ימתו וחצות לילה יגעשו עם ויעברו ויסירו אביר לא ביד׃
Cantique des Cantiques 3:8
כלם אחזי חרב מלמדי מלחמה איש חרבו על ירכו מפחד בלילות׃
Esaïe 15:1
משא מואב כי בליל שדד ער מואב נדמה כי בליל שדד קיר מואב נדמה׃
1 Thessaloniciens 5:2
הלא אף אתם ידעתם היטב כי יום יהוה כגנב בלילה כן בוא יבוא׃