Job 13:8
הפניו תשאון אם לאל תריבון׃
Deutéronome 10:17
כי יהוה אלהיכם הוא אלהי האלהים ואדני האדנים האל הגדל הגבר והנורא אשר לא ישא פנים ולא יקח שחד׃
2 Chroniques 19:7
ועתה יהי פחד יהוה עליכם שמרו ועשו כי אין עם יהוה אלהינו עולה ומשא פנים ומקח שחד׃
Actes 10:34
ויפתח פטרוס את פיו ויאמר עתה ידעתי באמת כי האלהים איננו נשא פנים׃
Romains 2:11
כי אין משא פנים עם האלהים׃
Galates 2:6
ומאת הנחשבים להיות מה יהיו מי שיהיו אינני חושש לזה כי האלהים לא ישא פני איש לי לא הוסיפו החשובים מאומה׃
Ephésiens 6:9
ואתם האדנים ככה תעשו גם להם חדלו מגער בם וידעתם כי גם עליכם יש אדון בשמים ואין לפניו משא פנים׃
Colossiens 3:25
וכל עשה עול הוא ישא העול אשר עשה ואין שם משא פנים׃
1 Pierre 1:17
ואם אב תקראו לאלהים השפט בבלי משא פנים כפי מעללי איש ואיש התהלכו נא ביראה בימי מגוריכם׃
Hébreux 12:28
לכן אנחנו המקבלים מלכות אשר לא תמוט נבאה נא בתודה ונעבד בה את האלהים לרצון לו בצניעות וביראה׃
Job 12:19
מוליך כהנים שולל ואתנים יסלף׃
Job 12:21
שופך בוז על נדיבים ומזיח אפיקים רפה׃
Psaumes 2:2-4
2
יתיצבו מלכי ארץ ורוזנים נוסדו יחד על יהוה ועל משיחו׃
3
ננתקה את מוסרותימו ונשליכה ממנו עבתימו׃
4
יושב בשמים ישחק אדני ילעג למו׃
Ecclesiaste 5:8
אם עשק רש וגזל משפט וצדק תראה במדינה אל תתמה על החפץ כי גבה מעל גבה שמר וגבהים עליהם׃
Esaïe 3:14
יהוה במשפט יבוא עם זקני עמו ושריו ואתם בערתם הכרם גזלת העני בבתיכם׃
Job 36:19
היערך שועך לא בצר וכל מאמצי כח׃
Psaumes 49:6
הבטחים על חילם וברב עשרם יתהללו׃
Psaumes 49:7
אח לא פדה יפדה איש לא יתן לאלהים כפרו׃
Jacques 2:5
שמעו אחי אהובי הלא בעניי העולם הזה בחר האלהים להיות עשירים באמונה וירשי המלכות אשר הבטיח לאהביו׃
Job 31:15
הלא בבטן עשני עשהו ויכננו ברחם אחד׃
Proverbes 14:31
עשק דל חרף עשהו ומכבדו חנן אביון׃
Proverbes 22:2
עשיר ורש נפגשו עשה כלם יהוה׃