Génèse 18:25
חללה לך מעשת כדבר הזה להמית צדיק עם רשע והיה כצדיק כרשע חללה לך השפט כל הארץ לא יעשה משפט׃
2 Samuel 23:3
אמר אלהי ישראל לי דבר צור ישראל מושל באדם צדיק מושל יראת אלהים׃
Romains 3:5-7
5
ואם עולתנו תרומם את צדקת האלהים מה נאמר הכי יש עול באלהים המשלח חרון אפו לפי דרך בני אדם אנכי מדבר׃
6
חלילה שאם כן איך ישפט האלהים את העולם׃
7
כי אם על ידי כזבי תרבה ותפרץ אמת אלהים לתהלתו למה זה אני אשפט עוד כחוטא׃
Job 1:22
בכל זאת לא חטא איוב ולא נתן תפלה לאלהים׃
Job 40:8
האף תפר משפטי תרשיעני למען תצדק׃
2 Samuel 19:21
ויען אבישי בן צרויה ויאמר התחת זאת לא יומת שמעי כי קלל את משיח יהוה׃
Romains 9:14
אם כן מה נאמר הכי יש עול באלהים חלילה׃