Job 12:3
גם לי לבב כמוכם לא נפל אנכי מכם ואת מי אין כמו אלה׃
Job 13:2-6
2
כדעתכם ידעתי גם אני לא נפל אנכי מכם׃
3
אולם אני אל שדי אדבר והוכח אל אל אחפץ׃
4
ואולם אתם טפלי שקר רפאי אלל כלכם׃
5
מי יתן החרש תחרישון ותהי לכם לחכמה׃
6
שמעו נא תוכחתי ורבות שפתי הקשיבו׃