Job 30:23
כי ידעתי מות תשיבני ובית מועד לכל חי׃
Génèse 3:19
בזעת אפיך תאכל לחם עד שובך אל האדמה כי ממנה לקחת כי עפר אתה ואל עפר תשוב׃
Psaumes 90:3-10
3
תשב אנוש עד דכא ותאמר שובו בני אדם׃
4
כי אלף שנים בעיניך כיום אתמול כי יעבר ואשמורה בלילה׃
5
זרמתם שנה יהיו בבקר כחציר יחלף׃
6
בבקר יציץ וחלף לערב ימולל ויבש׃
7
כי כלינו באפך ובחמתך נבהלנו׃
8
שת עונתינו לנגדך עלמנו למאור פניך׃
9
כי כל ימינו פנו בעברתך כלינו שנינו כמו הגה׃
10
ימי שנותינו בהם שבעים שנה ואם בגבורת שמונים שנה ורהבם עמל ואון כי גז חיש ונעפה׃
Ecclesiaste 12:7
וישב העפר על הארץ כשהיה והרוח תשוב אל האלהים אשר נתנה׃
Esaïe 27:4
חמה אין לי מי יתנני שמיר שית במלחמה אפשעה בה אציתנה יחד׃
Esaïe 57:16
כי לא לעולם אריב ולא לנצח אקצוף כי רוח מלפני יעטוף ונשמות אני עשיתי׃