Psaumes 11:7
כי צדיק יהוה צדקות אהב ישר יחזו פנימו׃
Psaumes 145:17
צדיק יהוה בכל דרכיו וחסיד בכל מעשיו׃
Habaquq 1:12
הלוא אתה מקדם יהוה אלהי קדשי לא נמות יהוה למשפט שמתו וצור להוכיח יסדתו׃
Habaquq 1:13
טהור עינים מראות רע והביט אל עמל לא תוכל למה תביט בוגדים תחריש בבלע רשע צדיק ממנו׃
Job 8:3
האל יעות משפט ואם שדי יעות צדק׃