Job 34:2
שמעו חכמים מלי וידעים האזינו לי׃
Job 34:3
כי אזן מלין תבחן וחך יטעם לאכל׃
Job 34:34
אנשי לבב יאמרו לי וגבר חכם שמע לי׃
Proverbes 6:32
נאף אשה חסר לב משחית נפשו הוא יעשנה׃
Proverbes 15:32
פורע מוסר מואס נפשו ושומע תוכחת קונה לב׃
Job 8:3
האל יעות משפט ואם שדי יעות צדק׃
Job 36:23
מי פקד עליו דרכו ומי אמר פעלת עולה׃
Job 37:23
שדי לא מצאנהו שגיא כח ומשפט ורב צדקה לא יענה׃
Génèse 18:25
חללה לך מעשת כדבר הזה להמית צדיק עם רשע והיה כצדיק כרשע חללה לך השפט כל הארץ לא יעשה משפט׃
Deutéronome 32:4
הצור תמים פעלו כי כל דרכיו משפט אל אמונה ואין עול צדיק וישר הוא׃
2 Chroniques 19:7
ועתה יהי פחד יהוה עליכם שמרו ועשו כי אין עם יהוה אלהינו עולה ומשא פנים ומקח שחד׃
Psaumes 92:15
להגיד כי ישר יהוה צורי ולא עלתה בו׃
Jérémie 12:1
צדיק אתה יהוה כי אריב אליך אך משפטים אדבר אותך מדוע דרך רשעים צלחה שלו כל בגדי בגד׃
Romains 3:4
חלילה אבל יהי האל הוא הנאמן וכל האדם כזב ככתוב למען תצדק בדברך תזכה בשפטך׃
Romains 3:5
ואם עולתנו תרומם את צדקת האלהים מה נאמר הכי יש עול באלהים המשלח חרון אפו לפי דרך בני אדם אנכי מדבר׃
Romains 9:14
אם כן מה נאמר הכי יש עול באלהים חלילה׃
Jacques 1:13
אל יאמר המנסה האלהים נסני כי האלהים איננו מנסה ברע והוא לא ינסה איש׃