Job 10:18
ולמה מרחם הצאתני אגוע ועין לא תראני׃
Job 10:19
כאשר לא הייתי אהיה מבטן לקבר אובל׃
Jérémie 15:10
אוי לי אמי כי ילדתני איש ריב ואיש מדון לכל הארץ לא נשיתי ולא נשו בי כלה מקללוני׃
Jérémie 20:14
ארור היום אשר ילדתי בו יום אשר ילדתני אמי אל יהי ברוך׃
Jérémie 20:15
ארור האיש אשר בשר את אבי לאמר ילד לך בן זכר שמח שמחהו׃