Job 7:19
כמה לא תשעה ממני לא תרפני עד בלעי רקי׃
Psaumes 80:5
האכלתם לחם דמעה ותשקמו בדמעות שליש׃
Psaumes 102:9
כי אפר כלחם אכלתי ושקוי בבכי מסכתי׃
Psaumes 22:1
למנצח על אילת השחר מזמור לדוד אלי אלי למה עזבתני רחוק מישועתי דברי שאגתי׃
Psaumes 22:2
אלהי אקרא יומם ולא תענה ולילה ולא דומיה לי׃
Psaumes 32:3
כי החרשתי בלו עצמי בשאגתי כל היום׃
Psaumes 38:8
נפוגותי ונדכיתי עד מאד שאגתי מנהמת לבי׃
Esaïe 59:11
נהמה כדבים כלנו וכיונים הגה נהגה נקוה למשפט ואין לישועה רחקה ממנו׃
Lamentations 3:8
גם כי אזעק ואשוע שתם תפלתי׃