Nombres 11:15
ואם ככה את עשה לי הרגני נא הרג אם מצאתי חן בעיניך ואל אראה ברעתי׃
1 Rois 19:4
והוא הלך במדבר דרך יום ויבא וישב תחת רתם אחת וישאל את נפשו למות ויאמר רב עתה יהוה קח נפשי כי לא טוב אנכי מאבתי׃
Jonas 4:3
ועתה יהוה קח נא את נפשי ממני כי טוב מותי מחיי׃
Jonas 4:8
ויהי כזרח השמש וימן אלהים רוח קדים חרישית ותך השמש על ראש יונה ויתעלף וישאל את נפשו למות ויאמר טוב מותי מחיי׃
Apocalypse 9:6
ובימים ההם יבקשו בני אדם את המות ולא ימצאהו וישאלו את נפשם למות והמות יברח מהם׃
Proverbes 2:4
אם תבקשנה ככסף וכמטמונים תחפשנה׃