Job 30:23
כי ידעתי מות תשיבני ובית מועד לכל חי׃
1 Rois 2:10
וישכב דוד עם אבתיו ויקבר בעיר דוד׃
1 Rois 11:43
וישכב שלמה עם אבתיו ויקבר בעיר דוד אביו וימלך רחבעם בנו תחתיו׃
Psaumes 49:6-10
6
הבטחים על חילם וברב עשרם יתהללו׃
7
אח לא פדה יפדה איש לא יתן לאלהים כפרו׃
8
ויקר פדיון נפשם וחדל לעולם׃
9
ויחי עוד לנצח לא יראה השחת׃
10
כי יראה חכמים ימותו יחד כסיל ובער יאבדו ועזבו לאחרים חילם׃
Psaumes 49:14-10
Psaumes 89:48
מי גבר יחיה ולא יראה מות ימלט נפשו מיד שאול סלה׃
Ecclesiaste 8:8
אין אדם שליט ברוח לכלוא את הרוח ואין שלטון ביום המות ואין משלחת במלחמה ולא ימלט רשע את בעליו׃
Esaïe 14:10-16
10
כלם יענו ויאמרו אליך גם אתה חלית כמונו אלינו נמשלת׃
11
הורד שאול גאונך המית נבליך תחתיך יצע רמה ומכסיך תולעה׃
12
איך נפלת משמים הילל בן שחר נגדעת לארץ חולש על גוים׃
13
ואתה אמרת בלבבך השמים אעלה ממעל לכוכבי אל ארים כסאי ואשב בהר מועד בירכתי צפון׃
14
אעלה על במתי עב אדמה לעליון׃
15
אך אל שאול תורד אל ירכתי בור׃
16
ראיך אליך ישגיחו אליך יתבוננו הזה האיש מרגיז הארץ מרעיש ממלכות׃
Ezechiel 27:18-32
18
דמשק סחרתך ברב מעשיך מרב כל הון ביין חלבון וצמר צחר׃
19
ודן ויון מאוזל בעזבוניך נתנו ברזל עשות קדה וקנה במערבך היה׃
20
דדן רכלתך בבגדי חפש לרכבה׃
21
ערב וכל נשיאי קדר המה סחרי ידך בכרים ואילים ועתודים בם סחריך׃
22
רכלי שבא ורעמה המה רכליך בראש כל בשם ובכל אבן יקרה וזהב נתנו עזבוניך׃
23
חרן וכנה ועדן רכלי שבא אשור כלמד רכלתך׃
24
המה רכליך במכללים בגלומי תכלת ורקמה ובגנזי ברמים בחבלים חבשים וארזים במרכלתך׃
25
אניות תרשיש שרותיך מערבך ותמלאי ותכבדי מאד בלב ימים׃
26
במים רבים הביאוך השטים אתך רוח הקדים שברך בלב ימים׃
27
הונך ועזבוניך מערבך מלחיך וחבליך מחזיקי בדקך וערבי מערבך וכל אנשי מלחמתך אשר בך ובכל קהלך אשר בתוכך יפלו בלב ימים ביום מפלתך׃
28
לקול זעקת חבליך ירעשו מגרשות׃
29
וירדו מאניותיהם כל תפשי משוט מלחים כל חבלי הים אל הארץ יעמדו׃
30
והשמיעו עליך בקולם ויזעקו מרה ויעלו עפר על ראשיהם באפר יתפלשו׃
31
והקריחו אליך קרחה וחגרו שקים ובכו אליך במר נפש מספד מר׃
32
ונשאו אליך בניהם קינה וקוננו עליך מי כצור כדמה בתוך הים׃
Job 15:28
וישכון ערים נכחדות בתים לא ישבו למו אשר התעתדו לגלים׃
Esaïe 5:8
הוי מגיעי בית בבית שדה בשדה יקריבו עד אפס מקום והושבתם לבדכם בקרב הארץ׃
Ezechiel 26:20
והורדתיך את יורדי בור אל עם עולם והושבתיך בארץ תחתיות כחרבות מעולם את יורדי בור למען לא תשבי ונתתי צבי בארץ חיים׃