Lévitique 19:32
מפני שיבה תקום והדרת פני זקן ויראת מאלהיך אני יהוה׃
Proverbes 16:31
עטרת תפארת שיבה בדרך צדקה תמצא׃
Proverbes 20:8
מלך יושב על כסא דין מזרה בעיניו כל רע׃
Romains 13:3
כי השליטים אינם לפחד למעשים הטובים כי אם להרעים ועל כן אם רצונך שלא תירא מן הרשות עשה הטוב והיה לך שבח ממנה׃
Romains 13:4
כי משמשת אלהים היא לטוב לך אך אם הרע תעשה ירא כי לא לחנם חגרת חרב היא כי משמשת אלהים היא נקמת בקצף מכל עשה הרע׃
Tite 3:1
הזכר אתם להכנע ולשמע לשרים ולשלטונים ולהיות נכונים לכל מעשה טוב׃
1 Pierre 5:5
וכן גם אתם הנערים הכנעו לפני הזקנים וחגרו כלכם שפלות רוח בהכנע איש לרעהו כי אלהים ללצים יליץ ולענוים יתן חן׃
Romains 13:7
לכן תנו לכל איש כחובתכם המס לאשר לו המס המכס לאשר לו המכס והמורא לאשר לו המורא והכבוד לאשר לו הכבוד׃
1 Pierre 2:17
נהגו כבוד בכל איש אהבו את האחים יראו את אלהים כבדו את המלך׃