Deutéronome 16:18
שפטים ושטרים תתן לך בכל שעריך אשר יהוה אלהיך נתן לך לשבטיך ושפטו את העם משפט צדק׃
Deutéronome 21:19
ותפשו בו אביו ואמו והוציאו אתו אל זקני עירו ואל שער מקמו׃
Ruth 4:1
ובעז עלה השער וישב שם והנה הגאל עבר אשר דבר בעז ויאמר סורה שבה פה פלני אלמני ויסר וישב׃
Ruth 4:2
ויקח עשרה אנשים מזקני העיר ויאמר שבו פה וישבו׃
Ruth 4:11
ויאמרו כל העם אשר בשער והזקנים עדים יתן יהוה את האשה הבאה אל ביתך כרחל וכלאה אשר בנו שתיהם את בית ישראל ועשה חיל באפרתה וקרא שם בבית לחם׃
Zacharie 8:16
אלה הדברים אשר תעשו דברו אמת איש את רעהו אמת ומשפט שלום שפטו בשעריכם׃