Job 18:6
אור חשך באהלו ונרו עליו ידעך׃
Job 21:17
כמה נר רשעים ידעך ויבא עלימו אידם חבלים יחלק באפו׃
Psaumes 18:28
כי אתה תאיר נרי יהוה אלהי יגיה חשכי׃
Proverbes 13:9
אור צדיקים ישמח ונר רשעים ידעך׃
Proverbes 20:20
מקלל אביו ואמו ידעך נרו באישון חשך׃
Proverbes 24:20
כי לא תהיה אחרית לרע נר רשעים ידעך׃
Job 22:28
ותגזר אומר ויקם לך ועל דרכיך נגה אור׃
Psaumes 4:6
רבים אמרים מי יראנו טוב נסה עלינו אור פניך יהוה׃
Psaumes 23:4
גם כי אלך בגיא צלמות לא אירא רע כי אתה עמדי שבטך ומשענתך המה ינחמני׃
Psaumes 27:1
לדוד יהוה אורי וישעי ממי אירא יהוה מעוז חיי ממי אפחד׃
Psaumes 84:11
כי שמש ומגן יהוה אלהים חן וכבוד יתן יהוה לא ימנע טוב להלכים בתמים׃
Esaïe 2:4
ושפט בין הגוים והוכיח לעמים רבים וכתתו חרבותם לאתים וחניתותיהם למזמרות לא ישא גוי אל גוי חרב ולא ילמדו עוד מלחמה׃
Jean 8:12
ויסף ישוע וידבר אליהם לאמר אני אור העולם כל ההלך אחרי לא יתהלך בחשכה כי אור החיים יהיה לו׃
Jean 12:46
אני באתי לאור אל העולם למען כל אשר יאמין בי לא ישב בחשך׃
Ephésiens 5:8
כי מלפנים הייתם חשך ועתה הנכם אור באדנינו התהלכו נא כבני אור׃
Ephésiens 5:14
על כן הוא אומר עורה הישן וקומה מן המתים ויאר לך המשיח׃