Génèse 45:26
ויגדו לו לאמר עוד יוסף חי וכי הוא משל בכל ארץ מצרים ויפג לבו כי לא האמין להם׃
Psaumes 126:1
שיר המעלות בשוב יהוה את שיבת ציון היינו כחלמים׃
Luc 24:41
והם עוד לא האמינו משמחה ותמהו ויאמר אליהם היש לכם פה דבר אכל׃
Psaumes 4:6
רבים אמרים מי יראנו טוב נסה עלינו אור פניך יהוה׃
Psaumes 89:15
אשרי העם יודעי תרועה יהוה באור פניך יהלכון׃