Job 32:15
חתו לא ענו עוד העתיקו מהם מלים׃
Job 32:16
והוחלתי כי לא ידברו כי עמדו לא ענו עוד׃
Job 33:31-33
31
הקשב איוב שמע לי החרש ואנכי אדבר׃
32
אם יש מלין השיבני דבר כי חפצתי צדקך׃
33
אם אין אתה שמע לי החרש ואאלפך חכמה׃
Esaïe 52:15
כן יזה גוים רבים עליו יקפצו מלכים פיהם כי אשר לא ספר להם ראו ואשר לא שמעו התבוננו׃
Matthieu 22:46
ולא יכל איש לענות אתו דבר ולא ערב עוד איש את לבו מן היום ההוא לשאל אותו׃
Deutéronome 32:2
יערף כמטר לקחי תזל כטל אמרתי כשעירם עלי דשא וכרביבים עלי עשב׃
Cantique des Cantiques 4:11
נפת תטפנה שפתותיך כלה דבש וחלב תחת לשונך וריח שלמתיך כריח לבנון׃
Ezechiel 20:46
בן אדם שים פניך דרך תימנה והטף אל דרום והנבא אל יער השדה נגב׃
Amos 7:16
ועתה שמע דבר יהוה אתה אמר לא תנבא על ישראל ולא תטיף על בית ישחק׃
Michée 2:6
אל תטפו יטיפון לא יטפו לאלה לא יסג כלמות׃