Psaumes 3:7
קומה יהוה הושיעני אלהי כי הכית את כל איבי לחי שני רשעים שברת׃
Psaumes 58:8
כמו שבלול תמס יהלך נפל אשת בל חזו שמש׃
Proverbes 30:14
דור חרבות שניו ומאכלות מתלעתיו לאכל עניים מארץ ואביונים מאדם׃
1 Samuel 17:35
ויצאתי אחריו והכתיו והצלתי מפיו ויקם עלי והחזקתי בזקנו והכתיו והמיתיו׃
Psaumes 124:3
אזי חיים בלעונו בחרות אפם בנו׃
Psaumes 124:6
ברוך יהוה שלא נתננו טרף לשניהם׃