Deutéronome 24:13
השב תשיב לו את העבוט כבא השמש ושכב בשלמתו וברכך ולך תהיה צדקה לפני יהוה אלהיך׃
Psaumes 132:9
כהניך ילבשו צדק וחסידיך ירננו׃
Esaïe 59:17
וילבש צדקה כשרין וכובע ישועה בראשו וילבש בגדי נקם תלבשת ויעט כמעיל קנאה׃
Esaïe 61:10
שוש אשיש ביהוה תגל נפשי באלהי כי הלבישני בגדי ישע מעיל צדקה יעטני כחתן יכהן פאר וככלה תעדה כליה׃
Romains 13:14
כי אם לבשו את האדון ישוע המשיח ודאגו לבשרכם אך לא להגביר התאות׃
2 Corinthiens 6:7
בדבר האמת ובגבורת אלהים בכלי נשק הצדקה מימין ומשמאל׃
Ephésiens 6:14
עמדו נא חגורי מתנים באמת ומלבשים בשריון הצדק׃
1 Thessaloniciens 5:8
ואנחנו בני היום ננזרה נא ונלבש את שריון האמונה והאהבה וככובע את תקות הישועה׃
Apocalypse 19:8
וינתן לה ללבש בוץ טהור וצח כי הבוץ הוא צדקות הקדשים׃
Esaïe 28:5
ביום ההוא יהיה יהוה צבאות לעטרת צבי ולצפירת תפארה לשאר עמו׃
Esaïe 62:3
והיית עטרת תפארת ביד יהוה וצנוף מלוכה בכף אלהיך׃