Job 22:5-9
5
הלא רעתך רבה ואין קץ לעונתיך׃
6
כי תחבל אחיך חנם ובגדי ערומים תפשיט׃
7
לא מים עיף תשקה ומרעב תמנע לחם׃
8
ואיש זרוע לו הארץ ונשוא פנים ישב בה׃
9
אלמנות שלחת ריקם וזרעות יתמים ידכא׃
Néhémie 5:2-13
2
ויש אשר אמרים בנינו ובנתינו אנחנו רבים ונקחה דגן ונאכלה ונחיה׃
3
ויש אשר אמרים שדתינו וכרמינו ובתינו אנחנו ערבים ונקחה דגן ברעב׃
4
ויש אשר אמרים לוינו כסף למדת המלך שדתינו וכרמינו׃
5
ועתה כבשר אחינו בשרנו כבניהם בנינו והנה אנחנו כבשים את בנינו ואת בנתינו לעבדים ויש מבנתינו נכבשות ואין לאל ידנו ושדתינו וכרמינו לאחרים׃
6
ויחר לי מאד כאשר שמעתי את זעקתם ואת הדברים האלה׃
7
וימלך לבי עלי ואריבה את החרים ואת הסגנים ואמרה להם משא איש באחיו אתם נשאים ואתן עליהם קהלה גדולה׃
8
ואמרה להם אנחנו קנינו את אחינו היהודים הנמכרים לגוים כדי בנו וגם אתם תמכרו את אחיכם ונמכרו לנו ויחרישו ולא מצאו דבר׃
9
ויאמר לא טוב הדבר אשר אתם עשים הלוא ביראת אלהינו תלכו מחרפת הגוים אויבינו׃
10
וגם אני אחי ונערי נשים בהם כסף ודגן נעזבה נא את המשא הזה׃
11
השיבו נא להם כהיום שדתיהם כרמיהם זיתיהם ובתיהם ומאת הכסף והדגן התירוש והיצהר אשר אתם נשים בהם׃
12
ויאמרו נשיב ומהם לא נבקש כן נעשה כאשר אתה אומר ואקרא את הכהנים ואשביעם לעשות כדבר הזה׃
13
גם חצני נערתי ואמרה ככה ינער האלהים את כל האיש אשר לא יקים את הדבר הזה מביתו ומיגיעו וככה יהיה נעור ורק ויאמרו כל הקהל אמן ויהללו את יהוה ויעש העם כדבר הזה׃
Psaumes 72:12
כי יציל אביון משוע ועני ואין עזר לו׃
Psaumes 82:2-4
2
עד מתי תשפטו עול ופני רשעים תשאו סלה׃
3
שפטו דל ויתום עני ורש הצדיקו׃
4
פלטו דל ואביון מיד רשעים הצילו׃
Proverbes 21:13
אטם אזנו מזעקת דל גם הוא יקרא ולא יענה׃
Proverbes 24:11
הצל לקחים למות ומטים להרג אם תחשוך׃
Proverbes 24:12
כי תאמר הן לא ידענו זה הלא תכן לבות הוא יבין ונצר נפשך הוא ידע והשיב לאדם כפעלו׃
Jérémie 22:16
דן דין עני ואביון אז טוב הלוא היא הדעת אתי נאם יהוה׃
Exode 22:22-24
22
כל אלמנה ויתום לא תענון׃
23
אם ענה תענה אתו כי אם צעק יצעק אלי שמע אשמע צעקתו׃
24
וחרה אפי והרגתי אתכם בחרב והיו נשיכם אלמנות ובניכם יתמים׃
Deutéronome 10:18
עשה משפט יתום ואלמנה ואהב גר לתת לו לחם ושמלה׃
Psaumes 68:5
אבי יתומים ודין אלמנות אלהים במעון קדשו׃
Jacques 1:27
זאת העבודה הטהורה והברה לפני האלהים אבינו לבקר את היתומים והאלמנות בלחצם ולשמר את עצמו נקי מחלאת העולם׃